جمعه, ۲۸ تیر, ۱۳۹۸ / 19 July, 2019
مجله ویستا

چون نیستی آنچنان که می‌باید


چون نیستی آنچنان که می‌باید    تن در دادم چنانکه می‌آید
گفتی که از این بتر کنم خواهی    الحق نه که هیچ درنمی‌باید
با این همه غم که از تو می‌بینم    گر خواب دگر نبینیم شاید
با فتنه‌ی روزگار تو عیدست    هر فتنه که روزگار می‌زاید
گفتم که دلم به بوسه خرسندست    گفتی ندهم وگرچه می‌باید
زین طرفه ترت حکایتی دارم    دل بین که همی چه باد پیماید
بوسی نه بدید و هر زمان گوید    باشد که کناری اندر افزاید
دستی برنه که انوری ای دل    از دست تو پشت دست می‌خاید
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

بهترین پزشک پوست ومووزیبایی درشرق تهران

سایت الفسایت خبر ورزشیسایت اعتماد آنلاینخبرگزاری ایلناسایت انتخاب