شنبه, ۸ آذر, ۱۳۹۹ / 28 November, 2020
مجله ویستا

جرز


  منوچهر مطیعی تهرانی
جرز نشان استحکام و مبنای ساختمان و پایه‌ای است برای ایجاد و تشکیل، و دیدن جرز در خواب نیز همین تعبیر و مفهوم را دارد و این بستگی پیدا می‌کند به نیت خودتان و شغل و حرفه‌ای که دارید. اگر زنی در خواب ببیند که جرزی را ساخته یا جرزی ساخته شده و به خوش تعلق دارد گویای این است که مبنای زندگی خانوادگی او مستحکم است و روابط خوبی با شوی خویش و اطرافیان دارد و جای نگرانی نیست. اگر جرزی را خود بنا کنید خوابتان می‌گوید که بنای محکمی برای کار و شغل خود می‌ریزید و خلاف این است که در خواب ببینید که جرزی را خراب می کنید یا جرز به شما تعلق دارد اما سست و لرزان است و آجرهایش بیرون آمده. اگر ببینید جرز بلندی هست و شما در پائین آن ایستاده‌اید خواب شما می‌گوید که مقابل عظمت کاری که در پیش دارید خویشتن را ناتوان می‌بیند و اگر در بالای آن باشید رفعت جاه و مقام شما را نشان می‌دهد. روی هم رفته دیدن جرز خوب است مگر در چند مورد اول این که جرز ساخته شده‌ای را ویران کنید دوم جرزی سست و لرزنده باشد سود جرز را جائی بسازید که در خواب می دانید به شما تعلق ندارد، چهارم آن که جرزی باشد و شما بدانید متعلق به دیگری است و شما به ناحق آن را تصاحب کرده‌اید و چنان چه از بالای جرز به پائین بیائید یا پرت شوید و یا کسی شما را به پائین بیندازد این را می‌گوید که از موقعیتی که دارید سقوط می‌کنید.


همچنین مشاهده کنید
سایت دیدارنیوزخبرگزاری یورونیوزروزنامه آفتاب یزدسایت دیپلماسی ایرانیروزنامه سازندگیسایت فراروسایت اقتصادنیوزسایت تابناکسایت ارانیکوسایت زومیت