شنبه, ۳ اسفند, ۱۳۹۸ / 22 February, 2020

مجله ویستا

چاقو


  منوچهر مطیعی تهرانی
چاقو زبان بدگویان است و چنانچه تیز و برنده و براق باشد نشان آن است که زبان بدگویان در مورد شما تیز خواهد بود و چنانچه خودتان داشته باشید احساس عدم امنیت شما را نشان می‌دهد و می‌گوید که از آینده و سعایت و بدخواهی کسانی که بیشتر حرف می‌زنند تا عمل می‌کنند بیمناک هستید. اگر در خواب ببینید که چاقوئی از دیگری می‌گیرید یا کسی به شما چاقو هدیه می‌کند گویای این است که کسی به شما کمک می‌کند یا خودتان از دیگری کمک می‌گیرید. چنانچه چاقوئی در جیب یا کشوی میز خود داشتید که به‌وسیله آن خواستید از خود دفاع کنید کسی هست که به شما نزدیک است و از شما بد می‌گوید و بد شما را می‌خواهد و اگر دیگری برای شما چاقو کشید امنیت می‌یابید. چون این نوع تهدیدها در خواب امنیت است و ناشی از بیمی است که در بیداری داریم. چاقو بسته و بی‌خطر نعمت است و چاقوی کوچک نعمت مختصری است که به شما می‌رسد. چاقوی آشپزخانه خدمتکار و کدبانوی خانه است و چنانچه ببینید چاقوئی نو در آشپزخانه دارید زنی خانه‌دار نصیب شما می‌شود.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
سایت آفتاب نیوزسایت خبر ورزشیسایت ورزش سهروزنامه خراسانسایت ارانیکوخبرگزاری تسنیمسایت اعتماد آنلاینخبرگزاری مهرسایر منابعخبرگزاری ایرنا