چهارشنبه, ۱ آبان, ۱۳۹۸ / 23 October, 2019
مجله ویستا

چاه


  منوچهر مطیعی تهرانی
به تشخیص معبران سنتی و کهن چاه در خواب‌های ما مکر و حیله است و چون به طور سنتی و عرفی مکر و حیله به زن بر می‌گردد و صحیح یا غلط زن را منشا نیرنگ و دوروئی و ریاکاری دانسته‌اند چاه را نیز در خواب زن تعبیر کرده‌اند. ابن سیرین نوشته چاه در اصل زن است و اگر ببینید در جائی چاهی می‌کنید نشان آن است که زن می‌گیرید. مرحوم مجلسی از دانیال نبی نقل کرده که چاه منبع علم است و هر کس در خواب چاه آب ببیند عالم می‌شود و روزی حلال کسب می‌کند. در نفایس الفنون نیز چاه آب _ مال مجموع _ تشخیص داده شده. چاه اگر آب داشته باشد و بدانیم که آن چاه آب دارد مالی اندوخته به ما می‌رسد. مرحوم مجلسی نوشته آب چاه روزی حلال است.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
سایت ورزش سهخبرگزاری فارسسایت رویداد 24روزنامه شهروندخبرگزاری یورونیوز