تعمیر تلویزیون ال جیباشگاه مشتریان با امکانات ویژه …دستگاه جت پرینترتولیدی ورزشی صادقی