اگر آمریکا می خواهد ایران را در عراق متوقف کند، به این روحانی عراقی نیاز دارد