مخالفان بایدن توافق جدید با ایران را پاره می کنند

مخالفان بایدن توافق جدید با ایران را پاره می کنند