جشنواره فرصت به مناسبت نزدیک شدن …مدرس زبان اسپانیاییطراحی و مجری پروژه plc و اتوماسیون …مدرس و مترجم زبان آلمانی - تدریس …