‌‌محفل‌های سیاسی جای احزاب را گرفته‌اند

‌‌محفل‌های سیاسی جای احزاب را گرفته‌اند