مبلمان ادارینوسازی و بازسازیتولید دستگاه های صنیعتی و آزمایشگاهی …تعمیر تلویزیون ال جی

حمله به منزل یک خاخام اقدامی تروریستی بود