خبرورزشی/ آرتین زهرابی؛ آنهایی که تحریریه روزنامه های ورزشی دهه 70 را ندیده اند و با ژورنالیست های آن زمان کار نکرده باشند بی تردید حس و حال ما را درک نمی کنند.امروز بیش از هر زمانی یاد ناصر احمدپور عزیز و عباس عبدالملکی افتادیم که روزگاری هر سرمقاله آنها فضای فوتبال کشور را تکان می داد. حرفشان خریدار داشت و دعوا را خوب بلد بودند. عبدالملکی و احمدپور به رحمت خدا رفته اند؛ اردشیر لارودی عزیز پاینده و سلامت باشد که قلمش همیشه در ابرار ورزشی و بعدها صبح ورزش، جهان فوتبال و امروز خبرورزشی چشم ها را خیره می کند.روزی کنار عباس عبدالملکی نشسته بودم. معاون روزنامه خبرورزشی که بسیار شوخ طبع بود در واکنش به حرافی های یک روزنامه نگار جوان آن زمان  می گفت بترس از روزی که بچه های فوتبال ندیده، در این فوتبال تصمیم گیرنده شوند. بترس از دورانی که چند طفل تازه از راه رسیده که نوشته هایشان مخاطب هم ندارد، همه کاره این فوتبال شوند.عباس آقا نیست که ببیند همان ندید بدیدهایی که آرزو داشتند که از کنار او عبور کنند، امروز همه جای فوتبال را به تسخیر خود درآورده اند؛ با دلالان همدست شده اند. با سوداگران عرصه فوتبال در یک کاسه غذا می خورند. مربی تعیین می کنند. قرارداد می بندند. از مذاکره و دیدار با مربیان تیم های در حال سقوط نمی گذرند. مالکان باشگاه هایی که تمکن مالی دارند را برای یک لحظه رها نمی کنند. حتی از چلوکباب با گوجه اضافه هم بی تفاوت نمی گذرند. کم مانده، لیست تیم را هم آنها بیرون بدهند که با این اتفاق آخری، هیچ بعید نیست سرمربی جدید با آنها در این زمینه هماهنگ باشد.عباس عبدالملکی خیلی زود رفت، جایش در عرصه رسانه ها خالی است اما شاید بد هم نشد که این روزها را ندید. قلبم برای پر کشیدن او و ناصر احمدپور، همچنان آتش می گیرد اما اگر این روزها بودند و ویراژ کلاغ های بی سر و پا و همان فوتبال ندیده ها را می دیدند، می دانم از درون خرد می شدند. می فهمم که چقدر غصه می خوردند...