تعمیر و فروش سیستم های مخابراتی …ترجمه فوری ترکی استانبولیچسب لنت ترمز پروپنولتامین کننده کلیه تجهیزات برق، اتوماسیون، …