قتل خواننده افغان در یکی از خیابان‌های تهران؛ راز قتل چیست؟