گیربکس خورشیدیدستگاه بسته بندیآموزش خصوصی و مشاوره کارشناسی بدنه …کتاب خودآموز ترکی استانبولی جدید

پایان تحریم تسلیحاتی ایران پیروزی منطق و عقلانیت بر زور و قلدری بود/ شعار «آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند» را به کرسی نشاندیم