میگلرد کامپوزیتتقویت کننده ارگانیک خاک و بذر …الیاف بایکودستگاه عرق گیری گیاهان