شرکت پارس پاک کیمیا تولید کننده …تعمیر و فروش سیستم های مخابراتی …تعمیر پرینتر در محلقیمت صندلی تاشو سینمایی رض کو …