شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷ / Saturday, 21 July, 2018

نقش شخصیت های بزرگ در تاریخ


نقش شخصیت های بزرگ در تاریخ
ما به عنوان انسان در تاریخ و با تاریخ زندگی می کنیم و نکته قابل توجه این است که انسان موجودی تاریخی است.
تاریخ اختصاص به انسان دارد. انسان در تاریخ می زید و هویت خود را از تاریخ می گیرد. جدا کردن انسان از تاریخ یعنی انداختن انسان از انسانیت.
این که تاریخ را چه چیز به راه می برد بحث دراز دامنی است که به خصوص در دوران اخیر زندگی فکری بشر مطرح شده و بحث های فراوانی فلسفی، جامعه شناختی و سایر بخش های علوم انسانی در این زمینه وجود دارد و شاید رسیدن به یک نتیجه قطعی در این زمینه هم کارآسانی نباشد هر چه که تاریخ را به راه ببرد ما تردید نکنیم که گاه شخصیت های بزرگ عوامل تاثیرگذار در تاریخ اند.
البته من نمی خواهم در اینجا نظریه قهرمان در تاریخ و این که قهرمانان تاریخ را می سازند مطرح کنم که به نظر می رسد درست هم نیست. اما هر گونه به تاریخ نگاه بکنیم، بدون تردید نقش شخصیت های بزرگ در تاریخ و تاثیر آن را نمی شود انکار کرد. البته این تاثیرگذاری منوط به تحقق شرایطی است، یکی آمادگی زمان است. وقتی شخصیتی، فکری را مطرح می کند راهی را پیش پای جامعه می گذارد طبیعتا آن جامعه به لحاظ تاریخی باید آمادگی حرکت در آن راه را داشته باشد. یا نیاز تاریخی او قوام یافته باشد و آن شخصیت بنیانگذار، هدایت گر جامعه در جهت آن نیازباشد. وجود این شرایط و آمادگی شرط اول است و درک این شرایط و آگاهی نسبت به آن، شرط دوم است.
شرط سوم; اراده لا زم برای حرکت در این مسیر و چهارم دلیری کافی برای به کار انداختن این اراده. اگر این شرایط بود و شخصیتی توانست این شرایط را احراز کند مطمئنا تاثیرگذاری او در تاریخ غیرقابل انکار و تردید خواهد بود.
ما شخصیت های بزرگی با اندیشه های بسیار برجسته و نیت های خیر در تاریخ داشتیم، ولی در زمان خود موثر نبودند اندیشه های آنها یا به کلی از دسترس بشر حذف شده است یا بعد از قرن ها آن اندیشه مورد توجه قرار گرفته است.
اما شخصیت هایی داریم که اندیشه ای را مطرح کردند و راهی را شروع کردند و توانستند در زمان خود و بعد از خود تاثیر بسزایی داشته باشند. در این زمینه به هر گونه ای که به مسئله نگاه بکنیم و هر عقیده ای که داشته باشیم، نمی توان انکار کرد که حضرت امام (قدس سره) یکی از شخصیت های بزرگ تاثیرگذار در تاریخ بوده است; چه کسانی که امام (ره) را قبول دارند چه آنهایی که قبول ندارند، چه راه ایشان را می پسندند، چه نمی پسندند هیچ کس نمی تواند انکار کند که این شخصیت یکی از معدود شخصیت های تاریخی بوده است که نقش تاثیرگذار در تاریخ دوران خود و بعد از خود داشته است. حرکت امام (ره) تحول اساسی در ایران ایجاد کرد.
در دنیای اسلا م اثر غیر قابل انکار گذاشت. جغرافیای سیاسی منطقه و جهان را نیز تغییر داد. اینها آثار قطعی حضور امام (ره) و حرکتی است که حضرت امام (ره) آن را رهبری کردند. هر گونه که به مساله نگاه کنیم نمی توانیم این امور را تکرار کنیم. امام (ره) نیز در موقعیتی بود که شرایط برای تحقق یک تحول آماده بود. بعد از صد سال کشاکشی که ملت و جامعه در باره سرنوشت و تعیین جایگاه خود داشت، شرایطی پدید آمد که هم به تحول نیاز بود وهم شرایط این تحول پدید آمده بود و امام (ره) در این موقعیت تاریخی حضور داشتند.
مساله دوم این بود که این شرایط و موقعیت ها واین امکانات و استعدادها و نیازها را امام (ره) با دانش ولا و هوش سرشار خود درک کردند. به این تغییر توجه داشتند و ایمان داشتند. به هدف تغییر اعتقاد داشتند ونیز اراده برای حرکت در این مسیر را داشتند و شجاعت و دلیری لا زم برای بکارگیری این اراده هم در ایشان بود. این شد که نهضت بزرگی با رهبری امام (ره) تحقق پیدا کرد و بدون تردید اگر آن شرایط بود، چنانچه طی دهه های قبل از امام (ره) هم کم و بیش بود ولی شخصیتی که بتواند درک کند، هدایت بکند، اراده بکند وبه هدف خود ایمان داشته باشد و به پای آن بایستد و شجاعت اقدام را داشته باشد، نبود باز این تحول رخ نمی داد.
این یک مقطع بزرگ تاریخی در دوران ما و در ایران است.
این چنین شد که رهبری امام (ره) به یک تحول بزرگ منجر شد و انقلا ب ایران جزو معدود انقلا ب هایی بود که فقط تخریب نکرد. انقلا ب تخریب گر است، والا انقلا ب نیست. حرکت های ترمیمی، حرکت انقلا بی نیست، انقلا ب ویرانگر است، اما بسیاری از انقلا ب ها فقط ویرانگری کردند، امتیاز انقلا ب ما این بود که به دنبال ویرانگری به ایجاد و سازندگی نیز پرداخت.
این مسئله، مسئله ای بسیار، بسیار مهم و اساسی است. یعنی تخریب یک ساز و کار، یک روابط و یک نظام و شرایط اجتماعی و تاسیس شرایط و وضعیت جدید زندگی در ایران، همان که ما اسم آن را جمهوری اسلا می می گذاریم.
با همه بار فلسفی، کلا می، فقهی، اعتقادی و اجتماعی و سیاسی که جمهوری اسلا می دارد، اگر حتی آن جمهوری اسلا می به آن صورتی که مورد توجه بنیانگذار آن بود و به آن صورتی که در متن وجدان جامعه ما در طول صد سال گذشته شکل گرفته بود وامام هم دقیقا با تکیه بر این امر مسئله را هدایت کردند تا خواست و اراده اجتماعی موجود یا نهفته برای تحقق آن خواست، به صورت جمهوری اسلا می بروز کند، تحریف بشود و از مسیر خود منحرف شود و به چیزی غیر از نظر امام (ره) و متناسب با شرایط تاریخی جامعه هیچ تاثیری در نقش تعیین کننده انقلا ب اسلا می و رهبری امام (ره) در تاریخ ندارد. شعله ای در جانها بوده است، امام(ره)آن را برافروخته تر کرده است و چون ریشه در واقعیت ها و خواست ها ونیازهای واقعی جامعه دارد و براساس آن نیاز لحظه به لحظه آگاهی بیشتر می شود، آن جریان ادامه دارد و خودش منشاآثار بزرگ در ایران و هم در سراسر دنیا خواهد بود. البته همه باید نگران باشیم، که دستاورد این حرکت که جمهوری اسلا می است از مسیر منحرف نشود.
بسیار هم در معرض خطر است و همه هم باید تلا ش کنیم. اما این نگرانی به این معنا نیست که آن حرکت تاریخی و نقشی که رهبری امام(ره) در آن حرکت داشت، انکار شود یا از بین برود. ممکن است که در مسیر آن مشکلا تی ایجاد شود، هزینه ها زیاد شود ولی این حرکت ادامه خواهد داشت.
این نقشی بود که به نظر من شخصیت ها می توانند در تاریخ داشته باشند و به طور ویژه نقشی که حضرت امام دراین مرحله تاریخی داشتند حتی اگر علت اصلی حرکت های تاریخی نباشند اما برای تاثیرگذاری شخصیت ها در تاریخ علا وه بر آن سه شرط عام وکلی که بخش قابل توجه آن بر می گردد به خصوصیات ممتاز شخصیت تاثیرگذار به لحاظ علمی و عملی و اخلا قی و در ک و شجاعت، اراده، دلیری، ساماندهی و سازماندهی، یک سلسله عوامل جنبی و محیطی هم هست که به میزان متفاوت در این موفقیت برجسته تاریخی یک شخصیت کمک می کند. این محیط اگر آمادگی بیشتری داشته باشد، شرایط را برای تاثیرگذاری آن شخصیت بهتر فراهم میآورد.

برگرفته از سخنرانی سید محمد خاتمی در اسفند ماه ۱۳۸۵

منبع : روزنامه مردم سالاری

مطالب مرتبط

پدر به‌ روایت‌ پسر

پدر به‌ روایت‌ پسر
شما روحیه‌ امام‌ را در نظر بگیرید چه‌ روحیه‌ عزیزی‌ است‌، وقتی‌ در معادلات‌ به‌ این‌ نتیجه‌ رسیدند كه‌ باید قطعنامه‌ را قبول‌ كنند گفتند: من‌ جام‌ زهر قطعنامه‌ را می‌نوشم‌. من‌ كنار امام‌ بودم‌، امام‌ مرتب‌ مشتشان‌ را می‌زدند روی‌ پایشان‌، می‌گفتند: آ، آ. برای‌ اینكه‌ تلویزیون‌ ما داشت‌ رزمندگان‌ را نشان‌ می‌داد، صحنه‌های‌ جنگ‌ را نشان‌ می‌داد؛ اما امام‌ با آن‌ روحیه‌ آمده‌ بودند (قطعنامه‌) را قبول‌ كرده‌ بودند.
و در آن‌ نامه‌یی‌ كه‌ امام‌ قطعنامه‌ را نوشته‌ بودند فرمودند: خانواده‌ شهدا، خانواده‌ اسرا، من‌ تا به‌ حال‌ جنگیدم‌ و در جنگ‌ عقیده‌ ام‌ این‌ بود كه‌ به‌ نفع‌ شماست‌؛ امروز این‌ عقیده‌ را ندارم‌ و قطعنامه‌ ۵۹۸ را قبول‌ می‌كنم‌.
خدا می‌داند بر خانه‌ امام‌ چه‌ گذشت‌ هیچ‌كس‌ جرات‌ نمی‌ كرد خانه‌ امام‌ برود پیش‌ امام‌ برود. بعد از پذیرش‌ قطعنامه‌ ۵۹۸ چند روز امام‌ درست‌ نمی‌ توانستند راه‌ بروند. همه‌ اش‌ می‌گفتند: خدایا شكرت‌ ما راضی‌ هستیم‌ به‌ رضای‌ تو. شما فرزندان‌ امام‌ روحیه‌ امام‌ را بهتر از هر كس‌ دیگر می‌دانید. بعد از قطعنامه‌ امام‌ دیگر سخنرانی‌ نكردند. دیگر برای‌ سخنرانی‌ به‌ حسینیه‌ جماران‌ نیامدند، تا مریض‌ شدند و به‌ بیمارستان‌ رفتند.
امام‌ نه‌ تنها موسیقی‌ ، بلكه‌ برنامه‌های‌ خبری‌ رادیو تلویزیون‌ را در زمان‌ حكومت‌ شاه‌ حرام‌ می‌دانستند؛ و می‌فرمودند: اگر این‌ موسیقی‌ كه‌ از صدا و سیمای‌ جمهوری‌ اسلامی‌ پخش‌ می‌شود از رادیو تلویزیون‌ آل‌ سعود پخش‌ شود آن‌ را حرام‌ می‌دانم‌.
من‌ حضرت‌ امام‌ را خواب‌ دیدم؛ به‌ من‌ فرمودند كه‌ به‌ دوستان‌ بگویید، كه‌ من‌ از صراط‌ رد شدم‌، اما كار خیلی‌ مشكل‌ است‌ ، قصه‌ شوخی‌ نیست‌.
بطور كلی‌ وقتی‌ جریانات‌ انقلاب‌ اسلامی‌ ایران‌ در پیش‌ بود، یعنی‌ همان‌ زمانی‌ كه‌ امام‌ در پاریس‌ تشریف‌ داشتند، یكی‌ از مسائلی‌ كه‌ پیش‌ بینی‌ می‌شد این‌ بود كه‌ اگر انقلاب‌ پیروز شود چه‌ نوع‌ خطراتی‌ آن‌ را تهدید می‌كند. ما معتقد بودیم‌ كه‌ منافقین‌ و چپی‌ها در داخل‌ مسائلی‌ به‌وجود می‌آورند؛ چون‌ از اینجا (ایران) هم‌ فردی‌ كه‌ نامش‌ را دقیقا به‌ خاطر ندارم‌ به‌ آنجا (فرانسه‌) آمد. وی‌ از ایادی‌ شاه‌ بود كه‌ بعد هم‌ معلوم‌ شد كه‌ عضو سازمان‌ (سیا) می‌باشد و مدتی‌ هم‌ رییس‌ دفتر شاهپور بختیار بود. وی‌ یك‌ شماره‌ تلفن‌ به‌ ما داد و گفت‌: اگر با من‌ كاری‌ داشتید تماس‌ بگیرید. و آن‌ شماره‌، متعلق‌ به‌ تلفنی‌ بود كه‌ در اتاقی‌ پهلوی‌ اتاق‌ بختیار بود. مساله‌یی‌ كه‌ مطرح‌ شد این‌ بود كه‌ امام‌ حاضر نشدند با فرد مذكور ملاقات‌ كنند. وی‌ این‌ مساله‌ را با یك‌ سری‌ از مسائل‌ داخلی‌ به‌ بنده‌ گفت‌ كه‌ ما خودمان‌ هم‌ همان‌ طور حدس‌ می‌زنیم‌ كه‌ ایشان‌ گفت‌: در تركمن‌ صحرا درگیری‌ هست‌ و در بلوچستان‌ به‌ نوعی‌ دیگر، و در قسمتهایی‌ از كردستان‌، و حتی‌ در جنوب‌ جریاناتی‌ با نام‌ خلق‌ عرب‌ پدید آمده‌. و ما علاوه‌ بر اینكه‌ این‌ مساله‌ را حدس‌ می‌زدیم‌، احتمال‌ می‌دادیم‌ كه‌ جنگی‌ علیه‌ انقلاب‌ راه‌ بیفتد.
تلخ‌ترین‌ خاطره‌یی‌ كه‌ به‌ یاد دارم‌ پذیرش‌ قطعنامه‌، و شیرین‌ ترین‌ خاطره‌ مربوط‌ به‌ فتح‌ خرمشهر است‌. فتح‌ زمانی‌ اعلام‌ شد كه‌ ساعت‌ حدودا ۴ بعد ازظهر بود و امام‌ در حال‌ قدم‌ زدن‌ بودند و رادیو هم‌ در دستشان‌ بود؛ چون‌ ما از قبل‌ می‌دانستیم‌ كه‌ رزمندگان‌ اسلام‌ در حال‌ انجام‌ این‌ كار هستند، و درگیری‌ هم‌ از شب‌ قبل‌ شروع‌ شده‌ بود كه‌ خیلی‌ هم‌ شدید بود. امام‌ در حال‌ قدم‌ زدن‌ بودند كه‌ گوینده‌ رادیو خبر آزاد سازی‌ خرمشهر را اعلام‌ كرد. با شنیدن‌ صدای‌ گوینده‌، من‌ به‌ امام‌ نگاه‌ كردم‌ و متوجه‌ شدم‌ كه‌ احساس‌ خوبی‌ به‌ ایشان‌ دست‌ داد. البته‌ در مجموع‌ امام‌ از مسائلی‌ كه‌ خیلی‌ تلخ‌ بود اوقاتش‌ زیاد تلخ‌ نمی‌ شد: و از مسائلی‌ هم‌ كه‌ شیرین‌ بود خیلی‌ خوشحال‌ نمی‌ شدند. در مقابل‌ مسائل‌ خرمشهر امام‌ معتقد بودند كه‌ بهتر است‌ جنگ‌ تمام‌ شود اما بالاخره‌ مسئولان‌ جنگ‌ گفتند كه‌ ما باید تا كنار شط‌ العرب‌ (اروند رود) برویم‌ تا بتوانیم‌ غرامت‌ خودمان‌ را از عراق‌ بگیریم‌. امام‌ اصلا با این‌ كار موافق‌ نبودند و می‌گفتند: اگر بناست‌ كه‌ شما جنگ‌ را ادامه‌ بدهید بدانید كه‌ اگر این‌ جنگ‌ با این‌ موضعی‌ كه‌ شما دارید ادامه‌ یابد و شما موفق‌ نشوید، دیگر این‌ جنگ‌ تمام‌ شدنی‌ نیست‌. و ما باید این‌ جنگ‌ را تا نقطه‌یی‌ خاص‌ ادامه‌ بدهیم‌؛و الان‌ هم‌ كه‌ قضیه‌ فتح‌ خرمشهر پیش‌ آمده‌ بهترین‌ موقع‌ برای‌ پایان‌ جنگ‌ است‌.
وقت‌ جنگ‌ از ستاد مشترك‌ كسی‌ آمد كه‌ مربوط‌ به‌ تیم‌ مهندسی‌ بود و یك‌ ضد بمب‌ و مستحكم‌ برای‌ امام‌ درست‌ كرد. ایشان‌ فرمودند: اینجا نمی‌ روم‌. و هر چه‌ هم‌ كه‌ من‌ گفتم‌: حداقل‌ شما بیایید و اتاق‌ مذكور را ببینید، من‌ از همین‌ بیرون‌ آنجا را دیده‌ ام‌ و به‌ آنجا نخواهم‌ آمد و تا وقتی‌ كه‌ تهران‌ زیر موشكباران‌ دشمن‌ قرار گرفت‌ در اتاق‌ معمولی‌ خودشان‌ بودند و خیلی‌ معمولی‌ برخورد می‌كردند. وقتی‌ هم‌ كه‌ من‌ خیلی‌ اصرار كردم‌ ایشان‌ قسم‌ خوردند كه‌ من‌ این‌ كار را نخواهم‌ كرد، و بین‌ من‌ و بقیه‌ افراد هیچ‌ تفاوتی‌ نیست‌. ایشان‌ می‌گفت‌: بمبی‌ به‌ خانه‌ من‌ بخورد و پاسدارهای‌ اطراف‌ منزل‌ كشته‌ شوند و من‌ در اتاق‌ ضد بمب‌ زنده‌ بمانم‌ دیگر من‌ به‌ درد رهبری‌ نمی‌ خورم‌. من‌ زمانی‌ می‌توانم‌ مردم‌ را رهبری‌ كنم‌ كه‌ زندگی‌ من‌ مثل‌ آنها باشد، و همه‌ در كنار همدیگر باشیم‌.
سالها پیش‌ وقتی‌ ما مورین‌ (ساواك) به‌ خانه‌ ما ریختند كه‌ امام‌ را بگیرند، مادر من‌ در حیاط‌ ایستاده‌ بود و من‌ از خانه‌ بیرون‌ دویدم‌، و ایشان‌ به‌ من‌ گفت‌: پدرت‌ را بردند اگر می‌خواهی‌ او را ببینی‌ زودتر برو. كلا مادر و خواهرانم‌ اهل‌ این‌ حرفها نیستند؛ و ترسو نیستند و فقط‌ نگرانیشان‌ در مورد حال‌ امام‌ بود. یك‌ نكته‌یی‌ به‌ خاطرم‌ آمد كه‌ برایتان‌ نقل‌ كنم‌. یك‌ روز كه‌ تهران‌ شدیدا زیر بمباران‌ و موشكباران‌ بود مادرم‌ وارد اتاق‌ شدند و دیدند كه‌ یك‌ پتویی‌ كج‌ افتاده‌ است؛ با نهایت‌ خونسردی‌ مرا صدا زدند كه‌ بیا و سر پتو را بگیر تا آن‌ را درست‌ كنیم‌! و امام‌ از این‌ حرف‌ خنده‌ اش‌ گرفت‌.
بعد از اشغال‌ لانه‌ جاسوسی‌ قرار بود هیاتی‌ به‌ سرپرستی‌ آقای‌ رمزی‌ كلارك‌ به‌ ایران‌ بیاید؛ و درخواست‌ داشتند كه‌ با حضرت‌ امام‌ (ره‌) ملاقات‌ كنند حضرت‌ امام‌ به‌ محض‌ اطلاع‌ ،اعلامیه‌یی‌ صادر فرمودند و در آن‌ اعلامیه‌ هیات‌ امریكایی‌ را نپذیرفتند و به‌ همه‌ اعضای‌ شورای‌ انقلاب‌، هیات‌ دولت‌ موقت‌ و سایر مسئولین‌ تذكر دادند كه‌ هیچ‌ كس‌ حق‌ ندارد، با این‌ هیات‌ امریكایی‌ ملاقات‌ بكند. نكته‌ قابل‌ توجه‌ در این‌ اعلامیه‌، آن‌ است‌ كه‌ تنها اعلامیه‌ جضرت‌ امام‌ (ره‌) است‌ كه‌ بدون‌ «بسم‌ الله‌ الرحمن‌ الرحیم‌» است؛ همانند سوره‌ برائت‌ در قرآن‌ كریم‌. یعنی‌ حضرت‌ امام‌ در این‌ اعلامیه‌، به‌ پیروی‌ از سوره‌ برائت‌ آن‌ را بدون‌ «بسم‌الله‌ الرحمن‌ الرحیم‌» شروع‌ كرده‌ اند.
در فراز و نشیب‌های‌ انقلاب‌ اسلامی‌ مردم‌ افغانستان‌، برای‌ تعیین‌ سرنوشتشان‌، جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ همواره‌ خواستار تحقق‌ اراده‌ مردم‌ این‌ كشور بوده‌ است‌. و برای‌ اثبات‌ این‌ گفته‌، زمانی‌ را به‌ خاطر می‌آورم‌ كه‌ رهبران‌ روسیه‌ متجاوز در اوج‌ جنگ‌ تحمیلی‌، به‌ رهبر كبیر انقلاب‌ اسلامی‌ حضرت‌ امام‌ خمینی (ره‌) پیغام‌ دادند كه‌ اگر می‌خواهید ما اسلحه‌ شما را تامین‌ كنیم‌، باید در قضیه‌ افغانستان‌ كوتاه‌ بیایید. اما امام‌ در پاسخ‌ فرمودند كه‌ ما سلاح‌ را برای‌ حفظ‌ اسلام‌ می‌خواهیم‌ نه‌ برای‌ نابودی‌ آن‌.این‌ روزها برای‌ همه‌ كسانی‌ كه‌ عاشق‌ امام‌ بودند و هستند روزهای‌ سختی‌ است‌. در چنین‌ روزهایی‌ یاران‌ امام‌ در التهاب‌ سختی‌ فرو رفته‌ بودند، دو مساله‌ برای‌ ما مهم‌ بود: یكی‌ رفتن‌ امام‌ كه‌ بعد از امام‌ وضع‌ كشور به‌ چه‌ صورتی‌ درخواهد آمد. از طرف‌ دیگر بعدا از امام‌، خلا وجودی‌ ایشان‌ را چه‌ كسی‌ پر خواهد كرد. آیا شورای‌ رهبری‌ بناست‌ كار رهبری‌ نظام‌ را به‌ عهده‌ بگیرد؟ و چه‌ كسی‌ رهبر خواهد شد؟ هنوز امام‌ از دنیا نرفته‌ بود كه‌ دوستان‌ ما در بیمارستان‌ جماران‌ جمع‌ شده‌ بودند، و در یك‌ حالت‌ ملتهب‌ دقیقه‌ شماری‌ می‌كردند كه‌ چه‌ موقع‌ امام‌ حالشان‌ خوب‌ می‌شود كه‌ ناگاه‌ دكتر مرا صدا زد و گفت‌ : واقعه‌ اتفاق‌ افتاد. در همان‌ لحظات‌، اولین‌ تصمیمی‌ كه‌ گرفته‌ شد آوردن‌ اعضای‌ خبرگان‌ از شهرهای‌ مختلف‌ به‌ تهران‌ بود.
بلافاصله‌ یكی‌ از دوستان‌ مامور چنین‌ كاری‌ شد، و شبانه‌ همه‌ اعضای‌ مجلس‌ خبرگان‌ را به‌ تهران‌ دعوت‌ كرد، و آنها هم‌ از دور و نزدیك‌ خود را به‌ تهران‌ رساندند. حضور میلیونی‌ مردم‌ بعد از رحلت‌ حضرت‌ امام‌ در خیابانها، در تمام‌ شهرها، تهران‌، مراكز استانها و حتی‌ قصبات‌ و بخشها به‌ صورت‌ فشرده‌، به‌ گونه‌یی‌ بود كه‌ آب‌ سردی‌ بر سر تمام‌ دشمنان‌ این‌ انقلاب‌ ریخت‌. اگر نبود حضور شما مردم‌ در صحنه‌های‌ انقلاب‌ مسلما تحلیل‌ها و نظرات‌ فرق‌ می‌كرد، و زمینه‌یی‌ درست‌ می‌شد برای‌ تحلیل‌ رسانه‌های‌ بیگانه‌ و دشمنان‌ انقلاب‌ در خارج‌ و شرارت‌ ایادی‌ آنها در داخل‌.
اما از یك‌ طرف‌ حضور میلیونی‌ مردم‌، كه‌ بیش‌ از ۹ میلیون‌ نفر از شهرهای‌ مختلف‌ و تهران‌ در خیابانها حضور پیدا كردند، و از طرف‌ دیگر تصمیم‌ بسیار جدی‌ و فوری‌ و سرنوشت‌ ساز مجلس‌ خبرگان‌، به‌ گونه‌یی‌ با هم‌ تلفیق‌ شد كه‌ گویی‌ خداوند متعال‌ تمام‌ درهای‌ رحمت‌ خودش‌ را بر مردم‌ ما باز كرده‌ است‌. چرا اینكه‌ واقعه‌ به‌ این‌ مهمی‌ اتفاق‌ افتاد، اما كوچكترین‌ مساله‌یی‌ كه‌ به‌ نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ خدشه‌ وارد كند اتفاق‌ نیفتاد.
در زمانی‌ كه‌ حزب‌ جمهوری‌ اسلامی‌ منفجر شده‌ بود، شخصیتهای‌ بزرگواری‌ ترور شده‌ بودند و جاهای‌ مختلفی‌ منفجر شده‌ بود، آن‌ شخص جنبشی‌ كه‌ با منافقین‌ كار می‌كرد، یعنی‌ «كشمیری‌» بنا بود كه‌ چمدان‌ مواد منفجره‌ را بیاورد و در كنار حضرت‌ امام‌ بگذارد، در زمانی‌ كه‌ ریاست‌ جمهور، رییس‌ مجلس‌ و نخست‌ وزیر و وزرا خدمت‌ حضرت‌ امام‌ می‌آمدند، می‌دانید كه‌ نفوذ یكی‌ از كارهای‌ بسیار پیچیده‌ دستگاههای‌ اطلاعاتی‌ و كسانی‌ است‌ كه‌ می‌خواهند به‌ طرف‌ مقابلشان‌ ضربه‌ بزنند. كشمیری‌ در دبیرخانه‌ شورای‌ امنیت‌ آن‌ موقع‌ كار می‌كرد، یعنی‌ دبیر شورای‌ امنیت‌ بود؛ و در جریان‌ كلیه‌ مسائلی‌ كه‌ در آنجا می‌گذشت‌ بود؛ و معاونت‌ آقای‌ رجایی‌ را كه‌ آن‌ موقع‌ ریاست‌ جمهور بودند به‌ عهده‌ داشت‌. در جلسه‌ معارفه‌ رییس‌ جمهور، نخست‌ وزیر و كابینه‌ و رییس‌ مجلس‌ و بعضی‌ از شخصیت‌های‌ دیگر با امام‌، در سر راه‌ بیت‌ حضرت‌ امام‌ آمدند، گفتند: آقای‌ كشمیری‌ با یك‌ ساك‌ هست‌، كه‌ در آن‌ ساك‌ وسایل‌ و چیزهایی‌ هست‌، كه‌ بناست‌ یادداشت‌ كنند گفت‌وگوهایی‌ كه‌ بین‌ ریاست‌ جمهور و نخست‌ وزیر و كابینه‌ با امام‌ است‌ كاغذ و قلم‌ و این‌ جور چیزهاست‌.
ما قرار گذاشته‌ بودیم‌ كه‌ هیچ‌كس‌ را در هر مقامی‌ كه‌ باشد اجازه‌ ندهیم‌ كه‌ با وسیله‌یی‌ كه‌ در دستش‌ هست‌ بیاید. برای‌ اینكه‌ به‌ این‌ نتیجه‌ رسیده‌ بودیم‌ احتمال‌ تعویض‌ ساكها، چمدانها و یا كیفهایی‌ كه‌ دست‌ وزرا و یا رییس‌ جمهور و غیره‌ است‌، ممكن‌ است‌. كما اینكه‌ چنین‌ كاری‌ در سایر كشورها نسبت‌ به‌ آزادیخواهان‌ فلسطینی‌، توسط‌ صهیونیست‌ها صورت‌ گرفته‌ بود.
آمدند گفتند كه‌ آقای‌ رجایی‌ می‌گوید آقای‌ كشمیری‌ كه‌ دبیر شوراست‌ ! ایشان‌ بیاید و ایشان‌ همه‌ چیزهای‌ ما را می‌نویسد. اگر به‌ ایشان‌ هم‌ ما بخواهیم‌ اعتماد نكنیم‌ پس‌ دیگر به‌ كی‌ اعتماد كنیم‌ . از همین‌ سه‌ راه‌ بیت‌ آمدند و به‌ من‌ چنین‌ حرفی‌ را زدند. گفتم‌ : ما یك‌ مجموعه‌ هستیم‌ و با هم‌ نشستیم‌ یك‌ تصمیمی‌ گرفتیم‌. نمی‌ توانیم‌ كه‌ هنوز جوهر قلممان‌ خشك‌ نشده‌ آن‌ را نقض‌ كنیم‌. نه‌، ما چنین‌ كاری‌ را نمی‌ كنیم‌ و اجازه‌ نمی‌ دهیم‌. آمدند دوباره‌ گفتند: آقای‌ باهنر و رجایی‌ پیغام‌ می‌دهند به‌ ما و بالا نمی‌ آیند، و می‌گویند: باید آقای‌ كشمیری‌ باشد و این‌ ساكش‌ را بیاورد. سماجت‌ كردیم‌ و گفتیم‌: نه‌ چنین‌ اجازه‌یی‌ را نمی‌ دهیم‌ كشمیری‌ از ترس‌ اینكه‌ نكند آن‌ چمدان‌ را در سه‌ راه‌ بیت‌ بگذارد و خودش‌ بیاید خدمت‌ امام‌، در آنجا بچه‌های‌ حفاظت‌ بیت‌ به‌ آن‌ ساك‌ مشكوك‌ شوند و مساله‌ روشن‌ شود، به‌عنوان‌ اعتراض‌ همراه‌ كیفش‌ برگشت‌. همان‌ كیف‌ در نخست‌ وزیری‌ جلوی‌ مرحوم‌ رجایی‌ و باهنر گذاشته‌ شد و آنجا را منفجر كرد؛ و این‌ دو شهید بزرگوار را از دست‌ ما گرفتند.
برخورد هوشمندانه‌ حضرت‌ امام‌ خمینی‌(ره‌) با عملكرد رهبران‌ خائن‌ «ساف‌» نمونه‌یی‌ كم‌ نظیر از مواضع‌ روشن‌ ایشان‌ در قبال‌ سرنوشت‌ ملت‌ فلسطین‌ است‌. در چند سال‌ پیش‌ اینجانب‌، یكی‌ از خاطرات‌ خود را درباره‌ سفر دوم‌ عرفات‌ به‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و نحوه‌ برخورد حضرت‌ امام‌ (ره‌) با وی‌ در حضور رهبر معظم‌ انقلاب‌ و ریاست‌ محترم‌ جمهوری‌، بیان‌ كردم‌ كه‌ موجب‌ تعجب‌ گردید. زیرا حضرت‌ امام‌ (ره‌)در این‌ سفر وی‌ را نپذیرفتند و به‌ صراحت‌ فرمودند كه‌ اگر عرفات‌ از «بگین‌» بدتر نباشد دست‌ كمی‌ هم‌ از او ندارد، به‌ واسطه‌ اصرار بعضی‌ از مسئولان‌ و تاكید بر مصالح‌ جنبش‌ مردم‌ فلسطین‌، امام (ره‌) چند دقیقه‌ او را پذیرفت‌، اما حتی‌ یك‌ كلمه‌ هم‌ بر زبان‌ نیاوردند. و بعد از آن‌ هم‌ او را هیچگاه‌ نپذیرفتند. امام‌ انسانی‌ روشن‌ ضمیر بودند و آنچه‌ را كه‌ در آیینه‌ نمی‌ دیدیم‌ ایشان‌ در خشت‌ می‌دیدند.
در سال‌ ۵۸ وقتی‌ رفراندوم‌ جمهوری‌ اسلامی‌ برگزار شد، یكی‌ دو روز مطبوعات‌ مشغول‌ چاپ‌ آگهی‌ تبریك‌ شدند. امام‌ فرمودند: به‌ روزنامه‌ها بگویید از این‌ كار جلوگیری‌ كنند. ثناگویی‌ مبتذل‌ از آثار طاغوت‌ است‌ كه‌ باید با كوششی‌ همه‌ جانبه‌ از بین‌ برود. در شرایط‌ دشوار تصمیم‌ گیری‌ آنچه‌ كه‌ موجب‌ آرامش‌ و اطمینان‌ قلبی‌ حضرت‌ امام‌ می‌شد، اتكای‌ به‌ خدا، ذكر، دعا و نیایش‌ بود. ایشان‌ تحت‌ هیچ‌ شرایطی‌ زمان‌ دعا و نیایش‌ خود را تغییر نمی‌ دادند، و به‌ همه‌ مستحبات‌ عمل‌ می‌كردند همانگونه‌ كه‌ در مبارزات‌ سیاسی‌ خود به‌ پیروی‌ از حضرت‌ رسول(ص) و ائمه‌ معصومین(ع‌)به‌ تكلیف‌ اسلامی‌ توجه‌ داشتند. حضرت‌ امام(ره‌) در مسائل‌ عبادی‌ هرگز از خود نظری‌ نداشتند و مانند یك‌ فرد عادی‌ هر آنچه‌ را كه‌ در این‌ زمینه‌ وارد شده‌ است‌، دقیقا به‌ همان‌ صورتی‌ كه‌ وارد است‌ انجام‌ می‌دادند. تمام‌ دعاهای‌ مفاتیح‌ الجنان‌ را با همان‌ صورتی‌ كه‌ نوشته‌ شده‌ است‌، بجا می‌آوردند.

وبگردی
ماجرای سفر مخفیانه حسن روحانی به انگلیس
ماجرای سفر مخفیانه حسن روحانی به انگلیس - کامران غضنفری با کتاب «راز قطعنامه» شناخته شد؛ هر چند بیش از آن هم دستی بر آتش نوشتن و پژوهش داشت. غضنفری بعد از این تجربه های موفق دست به انتشار کتاب یا به قول خودش مقاله مفصل در مورد پیشنه، زندگی و عملکرد حسن روحانی در فضای مجازی زده است.
ماجرای احسان علیخانی و  ثامن الحجج
ماجرای احسان علیخانی و ثامن الحجج - پنج ماه بعد از اعلام رسمی غیرقانونی بودنِ موسسه ثامن الحجج در آبان 1393، برنامه تحویل سال 1394 شبکه سوم سیما تحت عنوان «بهارنارنج» با تهیه کنندگی و به مدت هشت ساعت پخش شد و این بار به جای تبلیغ مستقیم ثامن الحجج، باشگاه فرهنگی و ورزشی ثامن الحجج تبلیغ شد! در این برنامه بارها از ابوالفضل میرعلی مدیرعامل موسسه ثامن الحجج با عنوان دکتر تقدیر به عمل آمد؛ دکتری که اکنون مشخص شده یک دیپلمه با سوابق مالی…
وقتی یک دامدار با مدرک دیپلم و ۱۱۹ فقره چک برگشتی مدیرعامل «ثامن‌الحجج» شد
وقتی یک دامدار با مدرک دیپلم و ۱۱۹ فقره چک برگشتی مدیرعامل «ثامن‌الحجج» شد - تصاویر با شما سخن می گویند؛ تصاویری بی روتوش با سخنانی بی روتوش‌تر؛ می‌خواهیم با بخش خبری «فوتونیوز»، مقامات با شما بی روتوش و رودررو سخن بگویند. از این پس، عصرگاه هر روز با «فوتو نیوز» تابناک، حرف و سخن مقامات داخلی و خارجی را به عکس بی روتوش‌شان الصاق می‌کنیم، تا بهتر بدانیم چه کسی حرف زده و از چه سخن گفته است. کوتاه و مختصر؛ به احترام وقت شما و فرصتی که برای دانستن می‌گذارید.
جزییاتی تکان‌دهنده از اقدامات موسسه ثامن‌الحجج
جزییاتی تکان‌دهنده از اقدامات موسسه ثامن‌الحجج - دو چهره مشهور تلویزیون نیز از مواهب موسسه ثامن الحجج بی نصیب نبوده‌اند. مؤسسه ثامن‌الحجج دو مبلغ ۱۸۰ میلیون‌تومانی و ۴۰۰ میلیون‌تومانی را به حساب «م.م» مجری یک برنامه تلویزیونی واریز می‌کند و عنوانی که روبه‌روی این اعداد در توضیح دلیل وجه ذکر شده، یک کلمه است؛ هدیه. اما رقم هدیه‌ای که آقای «م.م» به‌عنوان هدیه دریافت کرده، در مقابل تسهیلات دریافتی او از ثامن‌الحجج تقریبا ناچیز است.
ترجیح می‌دهید کدام‌ زن همکار شوهر شما باشد!
ترجیح می‌دهید کدام‌ زن همکار شوهر شما باشد! - یک بنر تبلیغاتی که ظاهراً با هدف ترویج فرهنگ حجاب طراحی شده، سبب‌ساز واکنش‌های کاربران شبکه اجتماعی توییتر شده است. در این بنر، از رهگذران خواسته شده بین دو گزینه موجود، زنی چادری و زنی مانتویی، انتخاب کنند ترجیح می‌دهند کدام‌یک همکار همسرشان باشد!
نمایش دستاورد آزادی و دموکراسی
نمایش دستاورد آزادی و دموکراسی - آقای مطهری بازیکنان آفریقایی تیم فرانسه را دیده ولی دورگه‌های تیم ملی خودمان را ندیده!
فیلم قتل عجیب زن جوان توسط شوهرش در اسلامشهر!
فیلم قتل عجیب زن جوان توسط شوهرش در اسلامشهر! - در اتفاقی عجیب و غیر قابل باور فردی امروز به دلیل درخواست طلاق همسرش در خیابان اسلامشهر وی را با ضربات چاقو از پای درآورد، از سرنوشت این خانم اطلاع دقیقی در دست نیست.
مائده‌ها و دلارهای رانتی
مائده‌ها و دلارهای رانتی - اشارت‌هایی که برخی نکات جالب توجهی دیگری در خصوص آن بیان می‌کنند، مثل مطرح شدن مساله مانتو‌های جلوباز و اشکالی که برخی مسئولان به آن وارد می‌دانند. موضوعی که موجب شد تا بعد از مدت‌های مدید و در شرایطی که بسیاری بر این باورند که شناسایی و مقابله با اخلال گران بازار می‌بایست در اولویت همه امور باشد، گشت‌های ارشاد به خیابان‌ها باز گردند.
دورهمی کثیف‌ترین برنامه جنسی  ! تفکرات پیچیده یک استاد علوم انسانی !
دورهمی کثیف‌ترین برنامه جنسی ! تفکرات پیچیده یک استاد علوم انسانی ! - یکی از بحث های جنجالی دکتر فیاض در سال های اخیر اظهار نظر او در مورد وقوع بحران جنسی در ایران بوده است که حالا او معتقد است تبدیل به انقلاب جنسی شده است. با او در این زمینه مصاحبه مفصلی انجام دادیم که به زودی منتشر می شود. بخشی از این مصاحبه که درباره برنامه دورهمی است را تماشا کنید.
آغوش جنسی یا مادرانه ! مشغله فکری مطهری
آغوش جنسی یا مادرانه ! مشغله فکری مطهری - وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به نمایش در آغوش کشیدن تیم ملی کروواسی توسط رئیس‌جمهور کشورشان،گفت: ایشان با یک حس مادرانه این کار را انجام داد و این آغوش، جنسی نبود، البته که پخش آن نباید انجام می‌شد.
کدام پسر روحانی سه تابعیتی است؟
کدام پسر روحانی سه تابعیتی است؟ - سرنوشت فرزند بزرگ حسن روحانی از جمله مواردی است که در سال‌های گذشته بارها مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته است. پیش از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲ نیز یکی از وب‌سایت‌های اصولگرا مدعی بود که او به دنبال “شکست عشقی” دست به “خودکشی” زده است. بنا به ادعای برخی از رسانه‌های اصو‌لگرا، فرزند روحانی با کلت کمری پدر خودکشی کرد.
فیلم منزل محمود خاوری درکانادا
فیلم منزل محمود خاوری درکانادا - کاربران شبکه های اجتماعی فیلمی را منتشر کرده اند که گفته می شود مربوط به خانه مجلل محمود خاوری در کانادا است. صحت و سقم این قضیه هنوز تایید نشده است.
چرا آیت‌الله جنتی اینگونه فکر می‌کند؟
چرا آیت‌الله جنتی اینگونه فکر می‌کند؟ - احزاب و شخصیت‌ها - زندگی ساده آیت‌الله جنتی گرچه از ویژگی‌های مثبت شخصیت وی است اما نوع نگاهش به عرصه سیاسی و مصداق‌یابی های وی درخصوص افراد انقلابی انتقادهای زیادی را متوجه او می‌کند.
مائده هژبری و امیرحسین مقصودلو در استانبول
مائده هژبری و امیرحسین مقصودلو در استانبول - امیرحسین مقصودلو (تتلو) با انتشار عکسی از خودش و مائده هژبری، دختر نوجوانی که پس از اعتراف تلویزیونی اش معروف شد، از کنسرت مشترک در استانبول خبر داد.
واکنش فغانی به انتشار تصاویردست دادنش با داور زن برزیلی:کوچکترین اهمیتی برایم ندارد!
واکنش فغانی به انتشار تصاویردست دادنش با داور زن برزیلی:کوچکترین اهمیتی برایم ندارد! - تصاویر با شما سخن می گویند؛ تصاویری بی روتوش با سخنانی بی روتوش‌تر؛ می‌خواهیم با بخش خبری «فوتونیوز»، مقامات با شما بی روتوش و رودررو سخن بگویند. از این پس، عصرگاه هر روز با «فوتو نیوز» تابناک، حرف و سخن مقامات داخلی و خارجی را به عکس بی روتوش‌شان الصاق می‌کنیم، تا بهتر بدانیم چه کسی حرف زده و از چه سخن گفته است. کوتاه و مختصر؛ به احترام وقت شما و فرصتی که برای دانستن می‌گذارید.
اول مرگ بر ربا بعد مرگ برآمریکا
اول مرگ بر ربا بعد مرگ برآمریکا - صحبت های تامل برانگیز آیت الله رودباری درمورد ربا در کشور
مرد رو‌به‌روی مائده هژبری کیست؟
مرد رو‌به‌روی مائده هژبری کیست؟ - دختر بازداشت شده در بخشی از مصاحبه توضیح می‌دهد که صبح دستگیر شده و خانواده‌اش در جریان این موضوع قرار گرفته‌اند و این ادعا نشان می‌دهد تهیه فیلم اعترافات به فاصله یک صبح تا عصر انجام شده که خود نشان‌دهنده این است که برای متهم هنوز دادگاهی تشکیل نشده و جرمی به اثبات نرسیده ‌است.
فیلم | رامبد: دهنتو ببند، فرح‌بخش: دهنتو گِل بگیر!
فیلم | رامبد: دهنتو ببند، فرح‌بخش: دهنتو گِل بگیر! - پس از آنکه فیلم تازه محمدحسین فرح‌بخش در سالن‌های سینمای شهر تهران اکران نشد. احمدی مدیر سینماشهر که از قضا تهیه کننده برنامه خندوانه نیز هست و سوله مدیریت بحران شهر تهران در دوره تهیه کنندگی او به «خندوانه» اختصاص یافت، مانع از این اکران شده بود و همین مسئله واکنش فرح بخش را به دنبال داشت و او را رانت‌‎‌خوار خواند و پای رامبد جوان را به میان کشید.
شاخ‌های اینستاگرامی که نمی‌شناختیم
شاخ‌های اینستاگرامی که نمی‌شناختیم - یکی از دختران که به شدت مورد توجه قرار گرفته است مائده نام دارد. او از چهره‌های شناخته شده اینستاگرام است که ویدئو‌هایی از رقص هایش را در صفحه خود منتشر کرده است. او متولد سال 1380 است. به گفته خودش حدود 600هزار فالوئر دارد. او حالا با قرار وثیقه آزاد است.
تصادف سردار آزمون با پورشه اش (عکس)
تصادف سردار آزمون با پورشه اش (عکس) - سردار آزمون نیمه شب گذشته و در نزدیکی‌های صبح امروز با خودوری پورشه شخصی خود در محور نکا بهشهر پس از عبور از روستای کمیشان با تصادف زنجیره‌ای مواجه شد که در این حادثه خودروهای زیادی خسارت دیدند