چهارشنبه, ۲۹ فروردین, ۱۴۰۳ / 17 April, 2024
مجله ویستا

بررسی آنتی ژنهای HLA در بیماران مبتلا به لوپوئید لیشمانیوزیس


بررسی آنتی ژنهای HLA در بیماران مبتلا به لوپوئید لیشمانیوزیس
● مقدمه:
لیشمانیا که به نام لوپوئید لیشمانیوز نیز نامیده می شود، یکی از اشکال بالینی نادر سالک جلدی است. که در آن ضایعه سالک پس از چند ماه تا یک سال بعد از بهبودی مجددا عود کرده و فعال می گردد. دلیل عود مجدد کاملا مشخص نیست ولی اختلال در سیستم ایمنی بیمار به عنوان یکی از عوامل مطرح شده است. هدف از این پژوهش بررسی ارتباط بین سیستم HLA بیمار و تبدیل ضایعه سالک به لوپوئید می باشد.
● روشها:
آنتی ژنهای لنفوسیتی (HLA) در ۳۰ بیمار (۱۸ زن و ۱۲ مرد) مبتلا به لوپوئید لیشمانیوز و ۱۰۰ نفر گروه شاهد مورد بررسی قرار گرفتن. سن متوسط بیماران ۱۸.۵ سال بود.
● نتایج:
بطور مشخصی A۲۴ ,A۱۱,A۳,HLA و A۳۰ در دو گروه اختلاف نشان داد (P<۰.۰۵).
● بحث:
پژوهشی در خصوص ارتباط سیستم HLA با لوپوئید لیشمانیوز هنوز نتایجی را در مراجع ارایه نداده است. مطالعه حاضر مشخص کرد بیمارانی که مبتلا به لوپوئید لیشمانیوز می شوند، دارای HLAبخصوصی هستند.
علی مومنی
الهه باطنی
مینو ادیب
منبع : پایگاه اطلاعات علمی


همچنین مشاهده کنید