جمعه, ۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 June, 2024
مجله ویستا

بررسی مقاومت ارقام و هیبریدهای آفتابگردان به بیماری سفیدک داخلی


بررسی مقاومت ارقام و هیبریدهای آفتابگردان به بیماری سفیدک داخلی
مقاومت سیزده رقم آزاد گرده افشان آفتابگردان و سه هیبرید تولید داخلی نسبت به قارچ عامل بیماری سفیدک داخلی با روش غوطه ور کردن کامل گیاهچه ها در سوسپانسیون زئوسپورانژ مورد ارزیابی قرار گرفت. در این بررسی ها نه نشانه از نشانه های ماکروسکوپیک آلودگی به بیماری شامل مرگ گیاهچه، اسپورزایی روی کوتیلدون ها، اسپورزایی روی برگها، اسپورزایی روی کوتیلدون و برگها، کوتولگی، موزاییک یا رنگ پریدگی برگها، وجود زخم روی هیپوکوتیل، بدشکلی و بالاخره کاهش رشد ریشه، روی بوته های مایه زنی شده، بر اساس نمره دهی در نظر گرفته شدند. ارقام و هیبریدهای آفتابگردان با استفاده از میزان شاخص شدت بیماری حاصل از امتیازهای این نشانه ها در پنج گروه مقاوم، نیمه مقاوم، حساس، نیمه حساس و فوق حساس قرار گرفتند. براین اساس هیبرید گلشید و رقم پروگرس مقاوم، هیبریدهای آذرگل و گلدیس نیمه مقاوم، ارقام پردویک و گابور نیمه حساس، ارقام رکورد، چرنیانکا، لوچ آرماویرسکی، ونیمک ۸۹۳۱ ونیمک۶۵۴، وی ۲۲۷، مایاک، ان اس پی ۳۱۷ حساس و رقم زاریا فوق حساس ارزیابی شدند.
سیامک رحمان پور
سیدجواد زاد
محمدرضا احمدی
منبع : پایگاه اطلاعات علمی