شنبه, ۲۳ تیر, ۱۴۰۳ / 13 July, 2024
مجله ویستا

گرنگهدار من آنست که من می‌دانم


ایمان به خدا و توكل به عنایت پروردگار از نعمتهایی است كه چون نصیب آدم شود به جرأت می توان گفت به همه چیز دست یافته و هیچ عاملی نخواهد توانست كه او را در مسیر زندگی شیرین رویا انگیزش منحرف سازد .
آورده اند كه ...
آقا محمد خان قاجار در دوره سلطنت خویش دوبار به جنگ روسها رفت و به فتح گرجستان شتافت ، بار اول در سال ۱۰۲۹ هجری قمری با شصت هزار سپاهی به گرجستان عزیمت كرد و هراكلیوس والی آنجا را كه به جانب روس متمایل بود ، گوشمالی داده شهر تفلیس را قتل عام كرد و كلیساها را خراب كرد . كشیشها را دست و پا بسته در آب افكند و دختران و پسران تفلیس را به اسارت گرفت .
بار دوم در سال ۱۲۱۱ هجری بود كه خبر رسید كاترین ملكه روسیه سپاهی بیكران به جانب ایران گسیل داشته ، گرجستان و در بند و باكو و گنجه و طالش در معرض خطر قرار گرفت . آقا محمد خان جنگ با امیر بخارا را به تعویق انداخته سریعاً به سوی گرجستان حركت كرد ولی در همان اوقات كاترین فوت شد و جانشین او ( پل ) امر به مراجعت لشكریان روس از حدود ایران داد : بنابراین آقا محمد خان از عزیمت به گرجستان منصرف شده به سوی قراباغ شتافت و تصمیم به تسخیر قلعه شوشی گرفته ، چه ، ابراهیم خلیل خان رئیس ایل جوانشیر و حاكم قلعه شوشی سر مخالفت داشت و هیچ حاضر به اطاعت و تمكین نبود . توضیحاً یادآوری می شود كه قلعه شوشی را سابقاً قلعه شیشه هم می گفتند و در كتب تاریخی با هر دو اسم ، معروف و مشهور است . سر سلسله قاجار قلعه شوشی یا شیشه را در محاصره گرفت . برای آنكه از خونریزی و كشتار جلوگیری شود . این شعر را برای حاكم قلعه فرستاد .
زمنجینق فلك سنگ فتنه می بارد تو ابلهانه گریزی به آبگینه حصار
كه منظور از آبگینه حصار همان قلعه شیشه یا شوشی است . ابراهیم خلیل خان كه سر تسلیم و اطاعت نداشت ، این شعر را در پاسخ آقا محمد خان فرستاد .
گرنگهدار من آن است كه من می دانم
شیشه را در بغل سنگ نگه می دارد
منبع : شمیم