یکشنبه, ۲۷ خرداد, ۱۴۰۳ / 16 June, 2024
مجله ویستا

۲۰ آذر ـ ۱۱ دسامبر ـ اعدام یک مارشال به خاطر جنگیدن در راه میهن!


۲۰ آذر ـ ۱۱ دسامبر ـ اعدام یک مارشال به خاطر جنگیدن در راه میهن!
مارشال« میشل نی Michel Ney» ترقی خود را در ارتش مدیون انقلاب فرانسه می دانست ، زیرا از یك خانواده فقیر بود . در همه جنگهای ناپلئون از جمله لشكر كشی به روسیه شركت داشت تا به درجه مارشالی رسید . پس از تبعید ناپلئون به جزیره الب ( تبعید بار اول ) در ارتش فرانسه ماند و حتی با پادشاه تازه فرانسه از در دوستی وارد شد زیرا كه به قول خودش سرباز بود و در خدمت میهن .دولتهای اروپایی كه ناپلئون را متفقا شكست داده بودند پس از تبعید او به « الب » به افسران فرانسوی اخطار كرده بودند كه هر گونه كمك به ناپلئون و حمایت از او را « خیانت » تلقی می كنند . طولی نكشید كه ناپلئون به فرانسه بازگشت ، پادشاه به خارج از كشور گریخت وافسران و سربازان و مردم به ناپلئون پیوستند . دولتهای متحد عازم جنگ با ناپلئون شدند و در « واتر لو » در بلژیك اورا شكست دادند . مارشال نی در این جنگ یكی از فرماندهان ارتش ناپلئون بود . وی حاضر به فرار به خارج نشد . هفتم دسامبر سال ۱۸۱۵ اورا به اتهام خیانت محاكمه و به اعدام كردند. مارشال نی در دفاع از خود تنها یك جمله را بیان داشت كه سرباز كاری جز دفاع از وطن ندارد . ازعمل خود عذر خواهی نكرد و هنگامی كه اورا در برابرجوخه آتش قرار دادند خودش به سربازان جوخه فرمان شلیك داد و فریازد : هدف ؛ قلب مارشال نی ، شلیك . فرانسویان برای مارشال نی احترام فراوان قائلند و اورا یك قهرمان فرانسه و« شجاع شجاعان » می خوانند.
منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز