پنجشنبه, ۲۸ تیر, ۱۴۰۳ / 18 July, 2024
مجله ویستا

۲۸ دسامبردر سال ۱۸۵۹ ـ انگلستان با این شمار نظامی آقایی می کرد!


۲۸ دسامبر ( دیروز ) در سال ۱۸۵۹ «جان فورتسکیو» تاریخنگار و مولف تاریخ ارتش انگلستان به دنیا آمد. وی در یک کتاب خود ارقام دقبق نیروی نظامی انگلستان ازسال ۱۸۰۴ تا ۱۸۱۳ (دوران جنگهای ناپلئونی ) را با تفصیل و جزئیات آورده است که نشان می دهد که کل نیروی نظامی انگلستان از انگلیسی تا خارجی ( مستعمرات و مزدور) میان ۱۵۰ هزار و ۵۹۳ تن در سال ۱۸۰۴ و ۲۵۵ هزار و ۸۷۶ تن در سال ۱۸۱۳ بود . از رقم سال ۱۸۱۳ پنجاه و دو هزار و ۷۵۷ تن خارجی بودند . در همین سال جمع تلفات نظامی انگلستان در همه جنگهااز جمله جنگ با ایالات متحده ۲۴ هزار و ۴۵۵ تن بوده است.
ارقام جالب این کتاب مربوط به شمار نیروهای انگلیسی در مستعمرات این کشور در همان دوران است . از این اعداد چنین بر می آید که شمار نیروهای اشغال کننده هند چند صد میلیونی به ۱۸ هزار تن هم نمی رسید به این شرح:
نیروهای تحت فرماندهی پایگاه مدرس ۹ هزار و ۱۹۱ تن ، بنگال ۵ هزار و ۴۴۰ و بمبئی ۳ هزار و۲۱۶ نفر.
با توجه به تسلیحات ضعیف آن زمان ، تنها ایجاد ترس و تفرقه و بزرگ جلوه دادن قدرت سلاحها و مهارتهای نظامی از طریق تبلیغات بود که باعث می شد انگلستان « آقایی » کند. یکی از موارد این تبلیغات ترساندن مردم سرزمین های دیگر از انگلستان و این که بدون اراده آن دولت کاری انجام نخواهد شد بود، به گونه ای که مردم نا آگاه و متفرق در ممالک تحت نفوذ انگلستان هر رویداد کوچکی را نتیجه سیاست آن دولت می دانستند و این درسی است که هرگز نباید فراموش شود.
منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز