دوشنبه, ۱ مرداد, ۱۴۰۳ / 22 July, 2024
مجله ویستا

۱۸ آوریل ۱۵۲۱ ـ و به این ترتیب پروتستانیسم پاگرفت


۱۸ آوریل ۱۵۲۱ ـ و به این ترتیب پروتستانیسم پاگرفت
۱۸ آوریل ۱۵۲۱ «نشست ورمز» مارتین لوتر کشیش آلمانی را که دست به انجام اصلاحات در مسیحیت زده بود مورد تحقیق قرارداد و در این جلسه پرسشهای متعدد از او بعمل آمد و از او خواسته شد که درستی نظراتش را اثبات کند.
لوتر در پایان جلسه که نوعی بازپرسی بود تاکید کرد که به اصلاحات ادامه خواهد داد و به تکفیر پاپ که دستگاه سلطنتی برای خود ایجاد کرده و برای کلیساها و کشیش ها قیود زائد از جمله ممنوعیت ازدواج به وجود آورده اعتناء نخواهد کرد و به این ترتیب یک شاخه از مذهب پروتستان پاگرفت.
منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز