جمعه, ۲۹ تیر, ۱۴۰۳ / 19 July, 2024
مجله ویستا

خواستگاری


خواستگاری
دو جوان، دختر نوموس حکیم را خواستگاری کردند. یکی غنی بود و دیگری فقیر. حکیم دخترش را به جوان فقیر داد. اسکندر پرسید: «چرا دخترت را به فقیر دادی؟» حکیم گفت: «غنی احمق بود، برای حفظ مال خود ادبی (خردی) نداشت ولی فقیر ادیب (عاقل) بود لذا به او امید غنا می رفت.»
منبع : روزنامه ابتکار