شنبه, ۳۰ تیر, ۱۴۰۳ / 20 July, 2024
مجله ویستا

ریل


● ریل‌های چوبی
در نیمه اول قرن شانزدهم ظاهراً ریل‌های چوبی ساخته شد، چهار چرخه‌هائی که چرخ‌های چوبی داشتند بر روی ریل‌ەای چوبی حرکت می‌کردند.
در قرن هجدهم ریل‌های چوبی اصلاح و تراورس‌هائی از چوب بلوط با فواصل معین بر روی این راه‌ها قرار داده و ریل با این تراورس‌ها میخ‌کوب شد. فاصله تراورس‌ها در انگلستان ۶۱ سانتی‌متر و ریل‌ها از درخت بلوط یا صنوبر از قطعات ۸۳/۱ متر ساخته می‌شد. بر روی چنین راهی یک اسب می‌توانست سه برابر باری را بکشد که در جاده‌های معمولی می‌هٔوانست و دیری نگذشت که از این سیستم استفاده فراوانی گردید.
● ریل‌های چدنی
ریل‌های چوبی به زودی می‌پوسیدند آنها را در تسمه‌های آهنی جا دادند و در ۱۷۳۸ آنها را با ریل‌های چدنی تعویض کردند از ۱۷۲۷ تا ۱۷۶۷ به کلی ریل‌های چدنی جای ریل‌های چوبی راگرفت چه یک اسب می‌توانست روی ریل‌های آهنی دو واگن را بکشد.
با سنگین شدن واگن‌ها و اختراع لوکومویتو ریل‌ها از آهن چکشکاری شده ساخته شد.
● ریل کنتاکت
ریلی چند سانتیمتر بالا از ریل‌های خط قرار دارد. در اثر کنتاکت کفش‌های لغزنده با ریل کنتاکت، جریان برق وارد لکوموتیو می‌شود. نام دیگرش ریل سوم است.
منبع : مطالب ارسال شده