پنجشنبه, ۴ مرداد, ۱۴۰۳ / 25 July, 2024
مجله ویستا

۲۵نوامبر سال ۲۳۴۸ ــ توفان نوح


به روایت روزنگار (تقویم تاریخ) اسقف جیمز آشرUssher ، توفان نوح ( The Great Deluge ) بیست و پنجم نوامبر سال ۲۳۴۸ پیش از میلاد آغاز شد. طبق این روزنگار، نوح که از پیش وقوع این توفان به وی الهام شده بود، یک کشتی ساخت و گروهی از مردم و موجودات دیگر را در آن قرار داد که نجات یابند و نسلشان منقرض نشود.
بعضی را نظر بر این است که بقایایی که در کوههای آرارات کشف شده و هنوز باقی است متعلق به همان کشتی نوح است که پس از رفع توفان در آنجا بر زمین نشسته است.
به نوشته اسقف آشر، از سه پسر نوح: «سام Shem ، حام و یافث (یافظ) Japheth» بعدا سه گروه جمعیت به وجود آمدند که اعراب و یهودیان از نسل سام هستند.
دیگران که در این زمینه مطالعه کرده اند وقوع توفان نوح را در اواخر ماه نوامبر، ولی هزاران سال پیش از زمانی که اسقف آشر به دست داده رقم زده اند.
منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز