پنجشنبه, ۲۸ تیر, ۱۴۰۳ / 18 July, 2024
مجله ویستا

انتخاب لاینهای گوشتی در سن ۶ هفتگی


اغلب سازمانهای اصلاح نژاددر سن ۶ هفتگی در لاینهای خود به گزینی انجام می‌دهند و این عمل بیشتر در مورد خروسها صورت می‌گیرد تا مرغها. به این ترتیب بهتر است كار پرورش با تعداد بیشتری جوجه یك روزه آغاز گردد. برخی از این جوجه‌های اضافی به جای پرندگانی كه در دوره رشد تلف می‌گردند جایگزین شده و گروهی دیگربجای درصدخاصی از نیمچه‌ها - كوچكترین آنها – كه در سن ۶ هفتگی جدا و حذف خواهند شد جایگزین می‌شوند. این برنامه بخشی از برنامه اصلاح نژاد برای بهبود رشد جوجه‌های گوشتی است.
▪ انتخاب وزن در لاینهای گوشتی
بین وزن مرغ و خروسهای گوشتی در سن ۶ هفتگی و وزن جوجه‌های گوشتی ارتباط نزدیكی وجود دارد، بنابراین لازم است كه در سن ۶ هفتگی در گله مادر انتخاب وزنی انجام گیرد. چون بین وزن بدن گله مادر در سن بلوغ جنسی و وزن جوجه‌های گوشتی آنها ارتباط ناچیزی وجود دارد، نباید انتخاب وزنی را هنگام ورود پرندگان به پن‌های تخمگذاری و یا هر زمان دیگری پس از ۶ هفتگی انجام داد. بیشتر اقدامات حذف و كشتار معمولا" در مورد خروسها اعمال می‌شود. اگرچه نتایج حاصل از حذف درصد مشابهی از هر كدام از جنسها در نسلهای بعدی مشابه خواهد بود، ولی چون تعداد خروسها كمتر از مرغها است حذف و كشتار خروسها خیلی اقتصادی‌تر از حذف و كشتار مرغها خواهد بود.
▪ روش انتخاب خروسها: ابتدا باید درصد جوجه خروسهائی را كه از سن یك روزگی تا ۶ هفتگی حفظ خواهندشد بدانیم . معمولا" این عدد را متخصصین ژنتیك گله اجداد تعیین می كنند . با استفاده از توری‌های مخصوص، حداقل ۱۵ درصد خروسهای هر پن را در سن ۶ هفتگی گرفته و به طور انفرادی وزن می‌نمائیم. این نمونه گیری باید معرف وزن كل گله باشد . برروی یك كاغد وزنها را بترتیب از سنگین ترین به طرف سبك ترین یادداشت می‌نمائیم. با بدست آوردن درصد پرندگان سنگین قابل قبول تعداد خروسهائی را كه باید نگهداری را كه باید نگهداری شوند تخمین می‌زنیم و از سنگین‌ترین به طرف سبك‌ترین شمارش می‌كنیم. عددی را كه در آن به درصد حفظ شده‌ها می‌رسیم ، مقدار حداقل وزن خروسهائی است كه باید در پن نگهداری شوند. سپس تمام خروسها را بطور انفرادی وزن كرده و آنهائی را كه كمتر از وزن تخمین زده شده فوق باشند حذف می‌نمائیم.
بخاطر داشته باشید كه : در پن‌های مختلف یك سالن تفاوت وزنی وجود دارد ، بنابراین نمونه گیری وزنی در هر پن باید بطور جداگانه انجام گیرد و حداقل وزن بدن معلوم گردد.
▪ روش انتخاب مرغها: غالبا" در لاین مادری نژاد گوشتی اقدامات انتخابی اعمال نمی‌شود ، ولی بعضی از پرورش دهندگان این عمل را انجام می‌دهند. در مواردی كه بخواهند چنین كنند باید از روشی كه در مورد خروسها گفته شد پیروی گردد.
اقتباس از كتاب راهنمای كامل پرورش طیور ترجمه دكتر محسن فرخوی و همكاران
منبع : مؤسسه مرغداری ایران