جمعه, ۱۱ اسفند, ۱۴۰۲ / 1 March, 2024
مجله ویستا

دیدگاههای یک پروفسورآلمانی درباره افسردگی ودرمان آن


دیدگاههای یک پروفسورآلمانی درباره افسردگی ودرمان آن
پروفسور"مارتین هاوسینگر"ازدانشگاه توبینگن آلمان پیرامون تشدید
موج افسردگی دربین اقشارمختلف جوامع امروزجهانی ,بویژه جوانان ,"جهانی سازی "رایكی ازمهمترین علل شایع این امرخواندوگفت ‏:‏تغییروتحولات سریع اجتماعی وفرهنگی باعث شده است كه انسان ها,بویژه جوانان دیگرهیچ گوشه امنی نداشته باشند‏. ‏ هاوسینگرروزچهارشنبه درگفت وگوباایرنادربرلین بابیان اینكه
افسردگی دربین جوانان رابایدجدی گرفت ,افزود‏: ‏این درحالی است كه
بسیاری ازداروهای ضدافسردگی برای این قشرنیزمفیدنیست ‏.‏
این روانشناس آلمانی اضافه كرد‏:‏ازدیدگاه من بامساله افسردگی در
جوانان بایدتنهاازطریق روان درمانی وازطریق حمایت های محیط اجتماعی مبارزه شود‏.‏
هاوسینگرگفت ‏:‏طبیعی است كه درقشرجوان نیزمواردافسردگی شدیدوجود داردكه حتمابایدبادارودرمان شودامابایدمتذكرشدكه دراین قشراز جامعه بایدبیشترازنیروهای درونی وظرفیت های آنان استفاده شودزیرا انرژی متراكم جوانان بهترین نیروبرای غلبه برافسردگی است ‏. ‏
هاوسینگركه تاكنون مقالات مختلف تحقیقاتی درباره افسردگی رادرنشریات پزشكی آلمان به چاپ رسانیده ,باپاسخ مثبت به اینكه افسردگی قابل درمان است ,گفت ‏:‏یكی ازتكالیف مهم این است كه بسیارزودبایدبه دنبال پیشگیری ازبروزافسردگی رفت ‏. ‏
این متخصص آلمانی افزود‏:‏بایدپیرامون كیفیت برخوردوتطبیق خودبا
محیطزندگی امروزی درجهان كه هرچه بیشترپیچیده می شود,كیفیت برخوردبا ارتباطات ودوستی ها,نبودموفقیت هاوفشارهای زندگی بیش ازپیش توجه كردودرمدارس وخانواده هاپیرامون آن بحث وتمرین صورت گیرد‏.‏ هاوسینگركه استادروانشناسی دردانشگاه توبینگن آلمان نیزاست همچنین گفت ‏:‏به خاطرانحلال گسترده پیوندخانوادگی درجوامع امروزی ومجردشدن افراد,كسب حمایت اجتماعی كه فردبرای برخوردبامسائل نیازداردبیش از پیش ضروری است ‏. ‏
هاوسینگرافزود‏:‏ماروانپزشكان نیزبایدبه بیمارانی كه درمان شده اند
نیزاین تذكررابدهیم كه نبودحمایت كافی می تواندباعث برگشت افسردگی در آنهاشود‏.‏
به اعتقاداین روانشناس ,متخصصین این رشته ازسوی دیگربایدروند
احساسات ,فكرورفتاررادرافرادوارتباطاین مقوله هابایكدیگررادرك
كرده واین سوال رامطرح كنندكه افرادچه انتظارات بی جائی ازخوددارند
چون دربرخی موارداین انتظارات آنچنان بالاهستندكه دائمافردتحت فشار
قرارمی گیردوقادرنیست این انتظارات رابرآورده كند‏.‏
این متخصص آلمانی كه تحقیقات فراوانی پیرامون اثرات مشروبخواری
واسترس ورابطه آن باافسردگی داردگفت ‏:‏بدین ترتیب فردخودراهمواره
ناموفق وبه عنوان فردی كه نسبت به خودتردیدوشك داردمی پندارد‏.‏
وی خاطرنشان كرد‏:‏تصحیح نمودن اینگونه تجربیات وفرض هادرفردباید
هدف اصلی باشد‏.‏
هاوسینگرافزود‏:‏ازطرف دیگر,فردبایدنیروهای مثبت خودراشناسائی
كرده وبه كارگیرد‏.‏ رییس بخش روانشناسی دانشگاه توبینگن گفت ‏:‏این امرنیزضروری است كه فردیادبگیرددرصورت نیازخودرادرمواردی محدودكرده وازخوددفاع نماید‏.‏ هاوسینگرافزود‏:‏انسان امروزبایدفراگیردكه چگونه ازتعطیلات و ساعات فراغت خودباوجودهمه مناقشات روزمره وكاروشغل استفاده نماید چون اسان های امروزی بیش ازپیش به زمینه ای برای استراحت وبازیافتن انرژی هاخودنیازدارند‏. ‏ پروفسور"مارتین هاوسینگر"پیرامون علل بروزافسردگی نیزگفت ‏:‏افسردگی
صرفایك علت نداردواین بیماری ازریشه هاوتصاویربسیارمتعددو
متفاوتی برخورداراست این روانشاس آلمانی افزود‏:‏فشارهای موجوددرمحیطزیست ویامحیط كار ونبودموفقیت درزندگی وحتی ازدست دادن چیزی می تواندسریعامنجربه افسردگی درافرادشود‏.‏
به اعتقادهاوسینگر,ازسوی دیگرافرادی نیزوجوددارندكه بدون هیچ
یك ازاین دلایل وصرفابه دلائل پروسه های بیولوژی ‏- ‏ژنتیكی به افسردگی مبتلامی شوند‏.‏ این متخصص آلمانی پیرامون تحقیقات پرفسور"گراور"ازسوییس كه معتقد است كه باتاثیرگذاری مستقیم برروی مركزمسئول بروزافسردگی درمغز می توان ازاین بیماری ممانعت به عمل آوردگفت ‏:‏طبیعی است كه افرادی نیز وجوددارندكه صرفاازطریق بروزناراحتی هادرمغزوبدون هیچ علت خارجی
افسرده می شوند‏.‏ هاوسینگرافزود‏:‏طبیعی است كه درمغزمراكزی نیزبرای احساسات كه مسوول بروزافسردگی درافراداست نیزوجوددارد‏.‏
این روانشناس گفت ‏:‏احتمالاافرادی وجوددارندكه درمقایسه بادیگران
دربرابرافسردگی حساس ترهستندویك ناحیه مشخص مغزآنهابیشتر
برانگیخته می شود‏.‏ هاوسینگردرپاسخ به اینكه آیاافسردگی علت ژنتیكی داردواین بیماری توارثی است گفت ‏:‏این امكان وجوددارد‏.‏نتیجه مطالعات ازمیان فرزندان دوقلووفرزندخوانده هااین امررانشان می دهداماازطریق این مطالعات نمی توان به یك نتیجه صددرصددست یافت ‏.‏ این روانشناس آلمانی خاطرنشان كرد‏: ‏ازطریق این مطالعات صرفامی توان مدعی شدكه امكان ارثی بودن افسردگی وجودداردامااینكه چه چیزبه طور دقیق ارث برده می شودواینكه آیایك ژن وكدام نقطه ژنتیكی به ارث برده می شودتابه امروزمشخص نیست ‏.‏ استاددانشگاه توبینگن افزود‏:‏مطالعاتی نیزنشان می دهندكه آنچه كه ما اشتباهابه عنوان توارثی وژنتیكی قلمدادمی كنیم ازاین مقوله (ژنتیكی ) نیست وعوارض خارجی ازجمله عفونت هامی تواننددررحم مادربرروی مغزدر حال رشدكودك تاثیرگذاشته ووی رابه سمت تمایل به افسردگی سوق دهند‏.‏ هاوسینگرپیرامون امكان درمان افسردگی وموثرترین روش درمان این بیماری گفت ‏:‏هنگام درمان بایدبین نوع افسردگی نیزتفاوت قائل شد‏.‏تاثیر داروهای ضدافسردگی نیزبرروی بیماران متفاوت است وصرفا‏۶۰ ‏تا‏۷۰‏درصد ازبیماران پس ازمصرف این داروهااحساس بهبودوحتی درمان كامل را دارند‏.‏ این متخصص آلمانی افزود‏:‏حدود‏۴۰ ‏نوع داروبرای افسردگی وجودداردكه بدن برخی ازبیماران باآنهاسازگاری داردوبرخی ازمبتلایان به افسردگی نمی تواننداین داروهاراتحمل نمایندكه همین امرانتخاب ومعرفی یك داروی مطلوب راسخت می كند‏.‏ هاوسینگر"روان درمانی "و"رفتاردرمانی "رانیزبرای مبتلایان به افسردگی مفیدخواندوگفت ‏:‏امابرای بیمارانی كه ازشدت افسردگی بسیار بالائی برخودارهستندروان درمانی تاثیرچندانی نخواهدداشت ومصرف دارو
برای آنهاضروری است ‏.‏ این روانشناس افزود‏:‏درمواردافسردگی بالا,تركیبی ازروان درمانی و مصرف دارونیزمی تواندمفیدباشدومن برای افسردگی های جدی این تركیب را توصیه می كنم ‏.‏ هاوسینگرپیرامون نظربرخی ازكارشناسان كه معتقدندموسیقی ,دین وحتی
دوری ازشهرهاوتمدن می توانددردرمان افسردگی موثرباشدگفت ‏:‏من فكر نمی كنم كه بتوان اینگونه عمومی وكلی نظرداد‏.‏من به عنوان یك متخصص روان درمانی معتقدم كه بایدبه دنبال ایجادشرایطی بودكه برای بیماردلپذیرو مطبوع است ‏.‏ هاوسینگرافزود‏:‏این درحالی است كه ترك محیطزندگی برای بسیاری از بیماران منجربه بدترشدن وضعیت آنهاخواهدشدهرچندكه مبتلایان به افسردگی خواه ناخواه خودنیزدرنوعی انزوابه سرمی برند‏.‏ به اعتقاداین رواشناس آلمانی ,برای برخی راه رفتن درجنگل وبرای برخی رفتن به سینماخوب ومطلوب است ‏.‏به طوركلی ایجادامیددرفرد
افسرده بسیارمفیدخواهدبود‏.‏
منبع : پایگاه الکترونیکی خدمات پزشکی ایران


همچنین مشاهده کنید

سایت اقتصاد ایرانسایت فرازدیلیسایت مشرقسایت اقتصاد سنجروزنامه ابتکارخبرگزاری ایلناسایت زومیتخبرگزاری تسنیمروزنامه همشهریسایت خبرآنلاین