پنجشنبه, ۲۴ خرداد, ۱۴۰۳ / 13 June, 2024
مجله ویستا

دعوا بر سر لحاف ملا بود


برای رسیدن به مقصود ، چیزی را بهانه قرار دادن
آورده اند كه ...
شبی ملا نصرالدین خوابیده بود . صدای غوغایی از كوچه به گوشش رسید ، بر خاست لحاف را بر سر كشید و از خانه بیرون رفت تا سبب غوغا را بفهمد .
اتفاقاً غوغا كنندگان ، جمعی عربده جو بودند كه در كوچه ، با هم افتاده و عربده می كشیدند ، همینكه ملا را به آن صورت نگریستند ، لحاف را از سرش كشیدند و پا به فرار گذاشته ، آنرا با خود بردند ، ملا بدون اینكه آنها را تعقیب كند ، به خانه اش بازگشت ، زنش از او پرسید چه خبر بود ؟ گفت : خاموش كه این همه غوغا بر سر لحاف ملا بود ، آنرا هم كشیدند و بردند .
منبع : شمیم