چهارشنبه, ۲۳ خرداد, ۱۴۰۳ / 12 June, 2024
مجله ویستا

بررسی اثرات ویتامین C بر روی عملکرد هتروفیل


تحقیقات نشان دهنده نقش مثبت ویتامین C در کنترل بیماریهای باکتریایی و ویروسی و کاهش اثرات استرس است.در تحقیقی اثرات این ویتامین بر روی عملکرد هتروفیل ها در محیط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. افزایش معنی داری در کشتن باکتری در اثر تیمار هتروفیل ها با ویتامین C دیده شد. این توانایی در هتروفیل جوجه های ۵ تا ۵/۱۰ هفته بیشتر بود. تفاوت دیگری در تأثیر تیمار هتروفیل ها بر روی فاگوسیتوزیا مهاجرات آنها دیده نشد، بنابراین می توان نتیجه گرفت بیشترین اثر ویتامین C بر روی هتروفیل درازبین بردن باکتری ها می باشد.
منبع : مؤسسه مرغداری ایران