دوشنبه, ۷ خرداد, ۱۴۰۳ / 27 May, 2024
مجله ویستا

فرهنگ رسانه‌ای جدید


فرهنگ رسانه‌ای جدید
رسانه‌های جدید، فرهنگ‌های جدید را به تغییر و دگرگونی جامعه وامی‌دارد. حال این فرایند در جهتی در حال شتاب‌گرفتن می‌باشد که اساساً در فرایند زندگی روزمره قابل رؤیت بوده و اغلب مردم درک کرده‌اند که رسانه‌های ارتباطی جدید تعبیر و معنایش روش‌های جدید زندگی می‌باشد. فی‌الواقع، اینکه چگونه روش‌های جدید ایجاد و اشاعه نشانه‌ها و سمبول‌ها این روند را در خلال تاریخ برای مردم در راستای تغییر عرف‌های فرهنگی موجود ممکن گردانیده حال، درک و فهم آن ممکن و امکان‌پذیر می‌باشد و به واسطه این تغییرات صورت گرفته در روشی که مردم در راستای آن اجتماعی شده‌اند، جوامع تغییر و دگرگون می‌گردند.
منبع : دبیر خانه شورای عالی انقلاب فرهنگی