سه شنبه, ۲۶ تیر, ۱۴۰۳ / 16 July, 2024
مجله ویستا

بررسی فراوانی سرولوژیک هپاتیت A در کودکان مراجعه ‌کننده به بیمارستان ‌های اطفال شهر تهران در سال ۱۳۸۱


بررسی فراوانی سرولوژیک هپاتیت A در کودکان مراجعه ‌کننده به بیمارستان ‌های اطفال شهر تهران در سال ۱۳۸۱
● سابقه هدف:
هپاتیت A یک بیماری ویروسی است که اغلب از راه دستگاه گوارش انتقال می یابد. این بیماری شیوع نسبتاً بالایی در کشورهای در حال توسعه دارد، به طوری که بیشتر افراد در سنین کودکی به آن مبتلا می‌شوند. از آنجا که مطالعات اپیدمیولوژیک در این زمینه در کشور ما ناچیز است، این مطالعه برای بررسی فراوانی هپاتیت A در کودکان مراجعه‌کننده به بیمارستان های شهر تهران در سال ۱۳۸۱ انجام شد.
● مواد و روش‌ها:
در این مطالعه توصیفی ۱۰۱۸ کودک ۶ ماه تا ۱۵ سال مراجعه کننده به چهار بیمارستان اصلی کودکان شهر تهران مورد بررسی قرار گرفتند. این افراد به سه گروه تقسیم شدند: گروه اول (۶ ماه تا ۹/۴ سال؛ تعداد: ۴۶۹ نفر)، گروه دوم (۵ تا۹/۹ سال، تعداد: ۲۹۰ نفر) و گروه سوم (۱۰ تا۱۵ سال، تعداد: ۲۵۹ نفر). سرم این افراد برای بررسی وجود ایمونوگلولین G بر ضد هپاتیت A به وسیله روش الایزا بررسی شد. آنالیز آماری نتایج حاصل از این مطالعه به کمک آزمون کای دو انجام شد.
● یافته ها:
فراوانی کلـی هپاتیت A در جمـعیت مطالـعه شـده ۳/۲۲درصد ( در جامعه ۲۴.۹-۱۹.۷ درصد با حدود اطمینان ۹۵ درصد) بود. شیوع در گروه اول ۱/۲۱ درصد، در گروه دوم ۲۱ درصد و در گروه سوم ۹/۲۵ درصد بود. تفاوت معــنی داری در فراوانی وجود IgG بر ضـــد هـــپاتیت A در گــروه های سنــی مختلف و نیز بین پسران و دختران مشاهده نشد.
● نتیجه گیری و توصیه ها:
یافته های فوق حکایت از تغییر اپیدمیولوژی هپاتیت A در جمعیت مطالعه شده دارد. با توجه به احتمال همه گیری ناگهانی در مناطق با آلودگی متوسط تا پایین به علت مجاورت با مناطق با آلودگی زیاد‌، تغییر در راهکارهای پیشگیری و درمان هپاتیت A و ایمن سازی علیه آن الزامی به نظر می رسد.
محمدجواد احسانی اردکانی
علی جعفری مهر
مهدی هدایتی
محمدرضا زالی
منبع : پایگاه اطلاعات علمی