یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳ / 14 July, 2024
مجله ویستا

تأثیر سه واریته سورگوم دانه ای برکمیت و کیفیت تخم مرغ مرغ های تخمگذار


به منظور ارزیابی سه واریته سورگوم با سطوح مختلف تانن بر عملکرد کمی و کیفی تخم مرغ مرغهای تخمگذار، ۱۹۵ قطعه مرغ تخمگذار لگهورن به ۶۵ گروه ۳ تایی تقسیم شد و تأثیر سه واریته سورگوم ( کم ، متوسط و پرتانن ) که در سطوح ۲۵ ، ۵۰ ، ۷۵ و ۱۰۰ درصد جایگزین ذرت در جیره شاهد شد در طی ۱۲ هفته تولید مورد مطالعه قرار گرفت. جایگزینی سورگوم به جای ذرت باعث افزایش تولید و وزن تخم مرغ شد، اما فقط افزایش وزن تخم مرغ معنی دار بود.تأثیر واریته و سطح جایگزینی سورگوم برخصوصیات کیفی سفیده معنی دار نبود اما با افزایش تانن مصرفی نسبت وزن سفیده به وزن کل تخم مرغ کاهش نشان داد. تأثیر واریته بر تمام صفات کیفی پوسته و وزن زرده معنی دار بود، بطوری که کمترین و بیشترین وزن زرده به ترتیب مربوط به واریته متوسط تانن و پرتانن بود. مصرف تانن همبستگی مثبت و معنی داری با وجود لکه درزرده (۱۴ /۰= r ) و همبستگی منفی و معنی داری با ضخامت پوسته نشان داد. ضرایب رگرسیون نشان داد که چنانچه مقدار مصرف تانن در کل دوره تخمگذاری از ۷/۱ درصد فراتر نرود عملکرد مرغان تخمگذار تحت تأثیر قرار نخواهد گرفت.
منبع : مؤسسه مرغداری ایران