پنجشنبه, ۳۱ خرداد, ۱۴۰۳ / 20 June, 2024
مجله ویستا


روند سرمایه گذاری خارجی در ایران از سال ۷۹ تا ۸۶


روند سرمایه گذاری خارجی در ایران از سال ۷۹ تا ۸۶
خبرگزاری رویترز در گزارشی به بررسی سرمایه گـذاری هـای خـارجـی درایران توسط کشورهای صنعتی بزرگ جهان از جلمه چین، فرانسه، آلمان ، ژاپن، روسیه، ایتالیا، امریکا و انگلیس در فاصله سال های ۲۰۰۷- ۲۰۰۰ پرداخته است. این اطلاعات را یک موسسه مطالعاتی محافظه کار آمریکایی براساس گزارش های شرکت ها و نیز وب سایت های مختلف، فصل نامه ها و پایگاه های اطلاعاتی جمع آوری کرده است که به شرح زیر است:
▪ چین: دست کم ۱۰۱ میلیارد و ۷۴۰ میلیون دلار
ـ پتروشیمی نفت و گاز : ۹۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار. بانکداری امور مالی و آژانسهای اعتباری صادرات: ۶۲۰ میلیون دلار. ساختمان سازی، برق و انرژی : ۳ میلیارد و ۳۸۰ مـیـلیـون دلار. نظـامـی : در دستـرس نیسـت.
ـ حمل و نقل : یک میلیارد و ۸۰ میلیون دلار. بزرگترین پروژه گزارش شده : قرار داد ۷۰ میلیارد دلاری در سال ۲۰۰۴ توسط شرکت سینوپک برای توسعه میدان گازی یادآوران و دیگر میادین.
▪ فرانسه: دست کم ۲۹ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار
ـ پتروشیمی، گاز و نفت : ۱۸ و نیم میلیارد دلار. بـانـکـداری، امـور مـالـی و مـوسـسـات اعتباری صادرات: ۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار . ساختمان سازی ، برق و انرژی : یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون دلار. مخابرات: ۴۸۰ میلیون دلار.
ـ حمل و نقل: ۶۰۰ میلیون دلار. بزرگترین پروژه گزارش شده: قرار داد ۴ میلیارد دلاری سال ۲۰۰۰ توسط شرکت توتال و دیگران برای فازهای نهم تا دوازدهم توسعه پارس جنوبی.
▪ آلمان: دست کم۲۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار
ـ پتروشیمی، نفت و گاز: ۹ میلیارد و ۸۲۰ میلیون دلار. بانکداری، امور مالی و موسسات اعتباری صادرات: ۲ میلیارد و ۱۴۰ میلیون دلار. ساختمان سازی، برق و انرژی : ۳ میلیارد و ۳۸۰ میلیون دلار. مخابرات: ۲۴۵ میلیون دلار.
ـ حمل و نقل: ۹ میلیارد و ۸۶۰ میلیون دلار. بزرگترین پروژه گزارش شده : قرار داد ۹ میلیارد و ۱۴۰ مـیـلـیـون دلاری در سال ۲۰۰۷ برای احداث خط آهن تهران به مشهد. پیمانکاران این پروژه اعلام نشده است.
▪ ایتالیا: دست کم ۲۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار
ـ پتـروشیمی، نفت و گاز : ۲۱ میلیارد دلار.
ـ بانکداری، امور مالی آژانسهای اعتباری صادرات : ۲ میلیارد و ۳۰ میلیون دلار .
ـ ساختمان سازی، برق، انرژی: یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون دلار. حمل و نقل: ۲۷۰ میلیون دلار.
ـ بزرگترین پروژه گزارش شده: قرارداد ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلاری در سال ۲۰۰۰ توسط شرکت اجیپ (انی) و دیگران برای فازهای چهار و پنج توسعه پارس جنوبی.
▪ ژاپن: دست کم ۱۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار
ـ پتروشیمی، نفت و گاز: ۹ میلیارد و ۳۳۰ میلیون دلار. بانکداری، امور مالی و موسسات اعتباری صادرات: ۵ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار.
ـ ساختمان سازی ، برق، انرژی : ۱ میلیارد و ۶۹۰ میلیون دلار
ـ بزرگترین پروژه اعلام شده : قرار داد ۳ میلیارد دلاری شرکت ماروبنی و دیگر در سال ۲۰۰۱ برای نظارت بر خرید نفت خام به عنوان بازپرداخت وام.
▪ روسیه: دست کم ۳ میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار
ـ پـتـروشـیمی، نفت و گاز : یک میلیارد و۶۰۰ میلیون دلار.
ـ ساختمان سازی، برق و انرژی : یک میلیارد دلار نظامی : ۷۰۰ میلیون دلار .
ـ حمل و نقل : ۴۵۰ میلیون دلار.
ـ بزرگترین پروژه گزارش شده: یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار در سال ۲۰۰۰ توسط شــرکــت گــازپــروم بـرای تـوسـعـه فـازهـای دو و سه دریایی پارس جنوبی.
▪ انگلیس: دست کم ۱۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار
ـ پتروشیمی، نفت و گاز : ۱۰ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار.
ـ بانکداری، امور مالی و موسسات اعتبارات صادرات : ۲ میلیارد و ۴۴۰ میلیون دلار.
ـ مخابرات: ۴۰ میلیون دلار.
ـ بزرگترین پروژه گزارش شده: قرار داد ۴ میلیارد دلاری در سال ۲۰۰۰ توسط شرکت بی جی و سایرین برای توسعه فازهای ۱۲-۹ پارس جنوبی.
▪ آمریکا: دست کم ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار
ـ پتروشیمی، نفت وگاز: ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار.
ـ بزرگترین پروژه اعلام شده : قرارداد ۲ میلیارد دلاری در سال ۲۰۰۴ توسط شرکت فاستر ویلر و کنسرسیوم توسعه نخستین پروژه گاز طبیعی مایع < ال ان جی> ایران.
بنابر اعلام رویترز، ارزش بزرگترین قرارداد خارجی چینی ها در ایران مربوط به سال ۱۳۸۳ به مبلغ ۷۰ میلیارد دلار بوده و پس از آن به ترتیب قراردادهایی با کشور آلمان ۱/ ۹ میلیارد دلار سال ۸۶، فرانسه ۴ میلیارد دلار سال ۷۹، انگلیس ۴ میلیارد دلار سال ۸۳ایتالیا ۸ / ۳ میلیارد دلار سال ۷۹، ژاپن ۳ میلیارد دلار سال ۸۰ و روسیه به مبلغ ۶/۱ میلیارد دلار سال ۷۹ منعقد شده است
مسعود فروغی زاده
سید سعید وکیلی
http://thebankers.blogfa.com