جمعه, ۲۲ تیر, ۱۴۰۳ / 12 July, 2024
مجله ویستا

۱۷ فروردین ـ لشکرکشی ایران به اروپا در سال ۵۱۴ پیش از میلاد


۱۷ فروردین ـ لشکرکشی ایران به اروپا در سال ۵۱۴ پیش از میلاد
بوغابیش (بگابیش) ژنرال پارسی با ۸۱ هزار سرباز درسال ۵۱۴ پیش از میلاد، ۱۷ روز پس از نوروز، عبور از دریای مرمره را آغاز کرد تا در اروپای جنوب شرقی اقوام غیر متمدن را از نزدیکی مرزهای ایران براند. داریوش در آن زمان در شمال شرقی ایران بود و بوغابیش را مامور آن سوی مرزهای شمال غربی کشور کرده بود.
پرداخته و به مورخان یونانی در کتابهای خود به توصیف رسته های سپاه بوغابیش تخصصی بودن واحدها که برایشان تازگی داشت توجه کرده و در شرح پیادگان نیزه دار ارتش ایران نوشته اند که سربازان پیاده ایران دارای لباس بلند و متحدالشکل هستند و تیردان سربازان این رسته در پشت شانه آنان قرار دارد. این توصیف با مجسمه سربازان که اوایل قرن ۲۰ در اکتشافات باستانشناسی شوش به دست آمده است مطابقت کامل دارد و نشانه تمدن و پیشرفته بودن ایران ۲۵ قرن پیش است.
ژنرال بوغابیش در این لشکر کشی، در مدتی کمتر از دو سال مناطقی را در اروپا که در شمال دریای اژه (اراضی میان استانبول و جمهوری مقدونیه امروز ) واقع اند تصرف کرد و اقوام غیرمتمدن را به آن سوی دانوب راند.
منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز