یکشنبه, ۲۷ خرداد, ۱۴۰۳ / 16 June, 2024
مجله ویستا

بررسی ارتباط بین علل ایجاد شکستگی فرو رفته جمجمه و ضایعات مغزی همراه


بررسی ارتباط بین علل ایجاد شکستگی فرو رفته جمجمه و ضایعات مغزی همراه
این پژوهش به صورت مقطعی بر روی ۳۸۲ بیمار دچار شکستگی فرو رفته جمجمه که در طی ۵ سال در بخش جراحی مغز و اعصاب بیمارستان باهنر کرمان بستری شدند، انجام گرفت و بیماران از نظر نوع شکستگی، عامل شکستگی، ضایعات مغزی، علایم بالینی، سطح هوشیاری مورد بررسی قرار گرفتند. ۳۲۹ نفر (۸۶.۱%) شکستگی باز داشتند، در حالی که در ۵۳ نفر (۱۳.۹%) شکستگی از نوع بسته بود. ۴۲% از شکستگی های باز و ۳۴% از شکستگی های بسته با پارگی سخت شامه همراه بودند. شایع ترین محل شکستگی ناحیه پیشانی (۴۰%) و نادرترین محل ناحیه حفره خلفی (۳%) بود. شایع ترین علت شکستگی فرو رفته جمجمه تصادف با وسایل نقلیه موتوری بود (۵۹.۴%)، برخورد اجسام ۲۶.۵% و سقوط از بلندی ۱۳.۶% از شکستگی ها را تشکیل می دادند. اکثر بیماران (۷۷%) هنگام پذیرش سطح هوشیاری خوب وگلاسکوی ۱۵-۱۳ داشتند و در ۲۴۷ نفر از بیماران (۶۴.۷%) هیچگونه ضایعه همراه وجود نداشت در حالی که ۱۳۵ نفر (۳۵.۳%) دارای یک یا چند ضایعه همراه بودند. کانتوژن (۳۴%) و هماتوم اپیدورال (۲۳.۷%) شایع ترین ضایعات همراه بودند. در مقایسه با سایر علل، در مواردی که تصادف با وسائط نقلیه عامل شکستگی بود، بروز ضایعه همراه و علایم بالینی افزایش می یافت. از ۳۸۲ بیمار، ۱۵ نفر (۳.۹%) فوت کردند که در ۱۴ نفر (۹۳.۳%) از آنها ضایعه همراه وجود داشت.
علی ابراهیمی نژاد
حامد ریحانی‌ کرمانی
منبع : پایگاه اطلاعات علمی