یکشنبه, ۳ تیر, ۱۴۰۳ / 23 June, 2024
مجله ویستا

بمباران ۲۴ ساعته لندن (در این روز ۲۵ اوت)


بمباران لندن توسط نیروی هوایی آلمان ( لوفت وافه ) از ۲۵ اوت ۱۹۴۰ بیست و چهار ساعته شد . تا مدتها ، هواپیما های آلمان یكه تاز آسمان انگلستان بودند و آسیب های فراوان به لندن و شهرهای دیگر وارد ساختند.

دکتر نوشیروان کیهانی زاده
منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز