یکشنبه, ۲۷ خرداد, ۱۴۰۳ / 16 June, 2024
مجله ویستا

مهارت های سالم زیستن و بهداشت روان


مهارت های سالم زیستن و بهداشت روان
▪ عزت نفستان را با لا ببرید .
▪ اعتماد به نفس خود را تقویت كنید .
▪ از بودن در كنار دیگران لذ ت ببرید .
▪ شاد باشید و لبخند بزنید .
▪ برای رسیدن به اهداف خود برنامه ریزی كنید .
▪ مثبت بیاندیشید .
▪ به آسانی تحت تاثیر دیگران قرار نگیرید .
▪ ناامیدی و یاس را از خود دور كنید .
▪ برای ضعف های خود دیگران را سر زنش نكنید .
▪ مهار ت های حت مسئله و تصمیم گیری را یاد بگیرید .
▪ با والیدین دوستان و معلمان خود صمیمی با شید .
▪ برای فرصت ها و زمان های از دست رفته افسوس نخورید .
منبع : سازمان آموزش و پرورش استان خراسان