شنبه, ۳۰ تیر, ۱۴۰۳ / 20 July, 2024
مجله ویستا

امرسون


هرچه ما را محدود می كند، اسمش را بخت و اقبال می گذاریم.
منبع : مطالب ارسال شده