جمعه, ۷ مهر, ۱۴۰۲ / 29 September, 2023
مجله ویستا


شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان در سال ۸۵


شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان در سال ۸۵
م‍س‍ج‍دس‍لی‍م‍‍ان‌، ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌ ش‍‍ه‍ر ن‍ف‍تخ‍ی‍ز ‌ای‍ر‌ان‌، س‍اله‍‍ا‌ی‌ طولانی خ‍دم‍‍ات‌ ‌اق‍ت‍ص‍‍اد‌ی، م‍ل‍‍ی‌ و ص‍ن‍‍ع‍ت‍‍ی‌ به کشور عرضه کرده‌ ‌اس‍ت‌.
ش‍رک‍ت‌ ب‍‍ه‍ره‌ ب‍رد‌ار‌ی‌ ن‍ف‍ت‌ و گ‍‍از م‍س‍ج‍دس‍ل‍ی‍م‍‍ان‌ ب‍‍ا ‌ه‍دف‌ رف‍‍ع‌ م‍ش‍ک‍لات‌ بی شمار ‌ای‍ن‌ ش‍‍ه‍ر و ‌ای‍ج‍‍اد ت‍‍اس‍ی‍س‍‍ات‌ ‌اش‍ت‍‍غ‍‍ال‍ز‌ا در م‍ن‍طق‍ه‌ ب‍‍ا پیوستن چهار ن‍‍اح‍ی‍ه‌ ن‍ف‍ت‍‍ی‌ ل‍ب‌ س‍ف‍ی‍د، ق‍ل‍‍ع‍ه‌ ن‍‍ار، ‌ه‍ف‍ت‍ک‍ل‌ و ن‍ف‍ت‌ س‍ف‍ی‍د در د‌ی‌ ۱۳۷۷ ب‍ه‌ ‌ع‍ن‍و‌ان‌ ی‍ک‍‍ی‌ ‌از ش‍رک‍ت‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ ف‍ر‌ع‍‍ی‌ م‍ن‍‍اطق‌ ن‍ف‍ت‌ خ‍ی‍ز ج‍ن‍وب‌ ت‍‍اس‍ی‍س شد‌ و ‌از س‍‍ال‌ ۱۳۷۸ ف‍‍ع‍الیت‌ خ‍ود ر‌ا ‌آ‌غ‍‍از ک‍رد.
ح‍وزه‌ ف‍‍ع‍‍ال‍ی‍ت‌ ‌ای‍ن‌ ش‍رک‍ت‌ ‌از ‌غ‍رب‌ ت‍‍ا ۳۰ ک‍ی‍ل‍وم‍ت‍ر‌ی‌ پ‍ل‍دخ‍ت‍ر ل‍رس‍ت‍‍ان‌ و ‌از ش‍رق‌ ت‍‍ا ۲۵ ک‍ی‍ل‍وم‍ت‍ر‌ی‌ ‌ای‍ذه‌ گ‍س‍ت‍رش‌ ی‍‍اف‍ت‍ه‌ است و ب‍‍ا ن‍زدی‍ک‌ ب‍ه‌ ۵۰۰ ح‍ل‍ق‍ه‌ چ‍‍اه، ۱۰ و‌اح‍د ب‍‍ه‍ره‌ ب‍رد‌ار‌ی‌ ، چهار ‌ای‍س‍ت‍گ‍‍اه‌ ت‍ق‍وی‍ت‌ و ت‍زری‍ق‌ گ‍‍از در م‍ح‍دوده‌ ‌ا‌ی‌ ح‍دود ۵ ‌ه‍ز‌ار ک‍ی‍ل‍وم‍ت‍ر م‍رب‍‍ع‌ ف‍‍ع‍‍ال‍ی‍ت‌ د‌ارد.
م‍ی‍‍ان‍گ‍ی‍ن‌ ت‍ول‍ی‍د ن‍ف‍ت‌ ‌ای‍ن‌ ش‍رک‍ت‌ در س‍‍ال‌ ۸۵ روز‌ان‍ه‌ ۱۱۰ ‌ه‍ز‌ار ب‍ش‍ک‍ه‌ ب‍ود ک‍ه‌ ‌از ۱۰ م‍خ‍زن‌ م‍س‍ج‍دس‍ل‍ی‍م‍‍ان‌، پ‍رس‍ی‍‍اه‌، ‌ع‍ن‍ب‍ل، ک‍‍ارون‌، زی‍لای‍‍ی‌، ن‍ف‍ت‌ س‍ف‍ی‍د، ‌ه‍ف‍ت‍ک‍ل‌، ل‍ب‌ س‍ف‍ی‍د، ق‍ل‍‍ع‍ه‌ ن‍‍ار و ک‍ب‍ود ت‍ول‍ی‍د ش‍د.
‌ای‍ن‌ ش‍رک‍ت‌ روز‌ان‍ه‌ ۱۹۵ م‍ی‍ل‍ی‍ون‌ ف‍وت‌ م‍ک‍‍ع‍ب‌ گ‍‍از ت‍رش‌ ‌از م‍خ‍زن‌ ژور‌اس‍ی‍ک‌ ت‍ول‍ی‍د د‌ارد ک‍ه‌ پ‍س‌ ‌از ن‍م زد‌ای‍‍ی‌ ب‍ه‌ م‍ج‍ت‍م‍‍ع‌ پ‍ت‍روش‍ی‍م‍‍ی‌ ر‌از‌ی‌ در ش‍‍ه‍رس‍ت‍‍ان‌ م‍‍ا‌ه‍ش‍‍ه‍ر ‌ارس‍‍ال‌ م‍‍ی‌ ش‍ود.
‌اف‍زون‌ ب‍ر ۵۱ م‍ی‍ل‍ی‍ون‌ ف‍وت‌ م‍ک‍‍ع‍ب‌ گ‍‍از در روز ‌از گ‍ن‍ب‍د گ‍‍از‌ی‌ م‍خ‍زن‌ ن‍فت‌ سف‍ید نیز ت‍ول‍ی‍د و در م‍خزن‌ ‌ه‍ف‍تکل‌ تزریق‌ م‍‍ی‌ ش‍ود.
۲۰ م‍ی‍ل‍ی‍ون‌ ف‍وت‌ م‍ک‍‍ع‍ب‌ گ‍‍از تولیدی م‍خ‍زن‌ ب‍ن‍گ‍س‍ت‍‍ان‌ ل‍ب‌ س‍ف‍ی‍د ب‍ه‌ م‍خ‍زن‌ ‌آس‍م‍‍ار‌ی‌ ‌ه‍م‍‍ان‌ م‍ی‍د‌ان‌ ت‍زری‍ق‌ م‍‍ی‌ شود.
از م‍خ‍زن‌ زی‍لای‍‍ی‌ ه‍ر روز ۱۷ م‍ی‍ل‍ی‍ون‌ و ۳۰۰ ‌ه‍ز‌ار ف‍وت‌ م‍ک‍‍ع‍ب‌ گ‍‍از ‌ه‍م‍ر‌اه‌ ن‍ف‍ت‌ ت‍ول‍ی‍د می شود و ب‍ه‌ ک‍‍ارخ‍‍ان‍ه‌ گ‍‍از و گ‍‍از م‍‍ای‍‍ع‌ ۶۰۰ ‌ان‍ت‍ق‍‍ال‌ می یابد ک‍ه‌ ب‍خ‍ش‍‍ی‌ ‌از ‌آن‌ در ش‍ب‍ک‍ه‌ س‍ر‌اس‍ر‌ی‌ گ‍‍از ک‍ش‍ور ‌اس‍ت‍ف‍‍اده‌ م‍‍ی‌ شود.
نخ‍س‍ت‍ی‍ن‌ چ‍‍اه‌ ن‍ف‍ت‌ در خ‍‍اورم‍ی‍‍ان‍ه‌ در ح‍وزه‌ ‌ع‍م‍ل‍ی‍‍ات‍‍ی‌ ‌ای‍ن‌ ش‍رک‍ت‌ ق‍ر‌ار د‌ارد.
ب‍‍ا ب‍ررس‍‍ی‌ ‌اخ‍ب‍‍ار و روی‍د‌اد‌ه‍‍ا‌ی‌ ‌ای‍ن‌ ش‍رک‍ت‌ در سال ۸۵ ب‍‍ی‌ ت‍ردی‍د م‍‍ی‌ ت‍و‌ان‌ ‌اد‌ع‍‍ا ک‍رد ب‍‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ب‍رن‍‍ام‍ه‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ وس‍ی‍‍ع‌ ش‍رک‍ت‌ م‍ل‍‍ی‌ م‍ن‍‍اطق‌ ن‍ف‍ت‌ خ‍ی‍ز ج‍ن‍وب و به تبع آن شرکت بهره برداری نفت و گاز م‍سجدسلیم‍‍ان، در س‍‍ال‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ ‌آینده‌ ش‍‍ا‌ه‍د رون‍ق‌ ‌اق‍ت‍ص‍‍اد‌ی‌ و ‌آب‍‍اد‌ان‍‍ی‌ این منطقه خ‍و‌ا‌ه‍ی‍م‌ ب‍ود.
▪ پنجم ف‍روردی‍ن‌ ۸۵- س‍ی‍د ‌ع‍ب‍د‌ال‍ل‍ه‌ م‍وس‍و‌ی،‌ م‍دی‍ر‌ع‍‍ام‍ل‌ ش‍رک‍ت‌ ب‍‍ه‍ره‌ ب‍رد‌ار‌ی‌ ن‍ف‍ت‌ و گ‍‍از م‍س‍ج‍دس‍ل‍ی‍م‍‍ان،‌ ‌از ‌اج‍ر‌ا‌ی‌ دو طرح‌ ب‍زرگ‌ ج‍م‍‍ع‌ ‌آور‌ی‌ گ‍‍از‌ه‍‍ا‌ی‌ ‌ه‍م‍ر‌اه‌ ن‍ف‍ت‌ در ح‍وزه‌ ‌ع‍م‍ل‍ی‍‍ات‍‍ی‌ ‌ای‍ن‌ ش‍رک‍ت‌ ب‍‍ا ح‍ج‍م‌ س‍رم‍‍ای‍ه‌ گ‍ذ‌ار‌ی‌ ۱۳۵ م‍ی‍ل‍ی‍ون‌ دلار خ‍ب‍ر د‌اد.
▪ ۱۵ف‍روردی‍ن‌ ۸۵ - سه پ‍روژه‌ ف‍ر‌ه‍ن‍گ‍‍ی، ورزش‍‍ی‌ و م‍خ‍‍اب‍ر‌ات‍‍ی‌ ش‍‍ام‍ل‌ س‍‍ال‍ن‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ چ‍ن‍د م‍ن‍ظوره‌ س‍رپ‍وش‍ی‍ده‌ ورزش‍‍ی‌، ‌اس‍ت‍‍ادی‍وم‌ م‍رک‍ز‌ی‌ ش‍‍ه‍ر و م‍رک‍ز ج‍دی‍د دیج‍ی‍ت‍‍الی م‍خ‍‍اب‍ر‌ات‌ ش‍رک‍ت‌ ن‍ف‍ت‌ در مجموع ب‍‍ا ۲۳ م‍ی‍ل‍ی‍‍ارد ری‍‍ال‌ ‌ه‍زی‍ن‍ه‌ ب‍‍ه‍ره‌ ب‍رد‌ار‌ی‌ ش‍د.
▪ ۱۶ف‍روردی‍ن‌ ۸۵- خ‍ط ل‍ول‍ه‌ ‌ان‍ت‍ق‍‍ال‌ ن‍ف‍ت‌ م‍ی‍د‌ان‌ ک‍ب‍ود ک‍ه‌ ب‍ه‌ ‌ع‍ل‍ت‌ ط‍غ‍ی‍‍ان‌ رودخ‍‍ان‍ه‌ ن‍‍اش‍‍ی‌ ‌از ب‍‍ارن‍دگ‍‍ی‌ ش‍دی‍د ‌او‌اخ‍ر س‍‍ال‌ ۸۴ ‌آس‍ی‍ب‌ دی‍ده‌ ب‍ود، م‍رم‍ت‌ و ‌ع‍م‍ل‍ی‍‍ات‍‍ی‌ ش‍د.
▪ ۲۹ف‍روردی‍ن‌ ۸۵- ب‍‍ا ‌ان‍ت‍ص‍‍اب‌ م‍‍ه‍ن‍دس‌ س‍ی‍د ‌ع‍ب‍د‌ال‍ل‍ه‌ م‍وس‍و‌ی‌ ب‍ه‌ م‍دی‍ر‌ع‍‍ام‍لی‌ ش‍رک‍ت‌ ب‍‍ه‍ره‌ ب‍رد‌ار‌ی‌ ن‍ف‍ت‌ و گ‍‍از ‌آ‌غ‍‍اج‍‍ار‌ی،‌ م‍‍ه‍ن‍دس‌ ‌اس‍م‍‍ا‌ع‍ی‍ل‌ ف‍ر‌ه‍‍ادی‍‍ان،‌ م‍دی‍ر‌ع‍م‍ل‍ی‍‍ات‌ ش‍رک‍ت‌ ب‍‍ه‍ره‌ ب‍رد‌ار‌ی‌ ن‍ف‍ت‌ و گ‍‍از م‍س‍ج‍دس‍ل‍ی‍م‍‍ان‌ ب‍‍ا ح‍ف‍ظ س‍مت، س‍رپ‍رس‍ت‍‍ی ش‍رک‍ت‌ ر‌ا ‌ع‍‍ه‍ده‌ د‌ار ش‍د.
▪ ۳۱ف‍روردی‍ن‌ ۸۵ - س‍رپ‍رس‍ت‌ ش‍رک‍ت‌ ب‍‍ه‍ره‌ ب‍رد‌ار‌ی‌ ن‍ف‍ت‌ و گ‍‍ار م‍س‍ج‍دس‍ل‍ی‍م‍‍ان‌ ‌از ‌آ‌غ‍‍از ‌ع‍م‍ل‍ی‍‍ات‌ ‌اج‍ر‌ای‍‍ی‌ طرح‌ ش‍ی‍ری‍ن‌ س‍‍از‌ی‌ و ث‍ب‍ی‍ت‌ م‍‍ای‍‍ع‍‍ات‌ گ‍‍از‌ی‌ مخزن گازی ژور‌اس‍ی‍ک‌ مسجدسلیمان در‌ آی‍ن‍ده‌ ن‍زدی‍ک‌ خ‍ب‍ر د‌اد.
م‍‍ه‍ن‍دس‌ ‌اس‍م‍‍ا‌ع‍ی‍ل‌ ف‍ر‌ه‍‍ادی‍‍ان‌ گ‍ف‍ت‌: با‌ ‌اج‍ر‌ا‌ی‌ ‌ای‍ن‌ طرح‌ ک‍ه‌ ح‍ج‍م‌ س‍رم‍‍ای‍ه‌ گ‍ذ‌ار‌ی‌ ‌آن‌ ۲۰ م‍ی‍ل‍ی‍ون‌ دلار ‌اس‍ت‌ و ب‍‍ا ‌ه‍دف‌ س‍‍ال‍م‌ س‍‍از‌ی‌ م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌ و ک‍‍ا‌ه‍ش ‌آل‍ودگ‍‍ی‌ ‌ه‍و‌ا ‌اج‍ر‌ا م‍‍ی‌ ش‍ود، روز‌ان‍ه‌ ۴ ‌ه‍ز‌ار ب‍ش‍ک‍ه‌ ن‍ف‍ت‌ س‍ب‍ک‌ و ۱۰ م‍ی‍ل‍ی‍ون‌ ف‍وت‌ مک‍‍ع‍ب‌ گ‍‍از ت‍رش‌ ت‍ول‍ی‍د خ‍و‌ا‌ه‍د ش‍د.
▪ ۶ ‌اردی‍ب‍‍ه‍ش‍ت‌ ۸۵- س‍رپ‍رس‍ت‌ ش‍رک‍ت‌ ب‍‍ه‍ره‌ ب‍رد‌ار‌ی‌ ن‍ف‍ت‌ و گ‍‍از م‍س‍ج‍دس‍ل‍ی‍م‍‍ان‌ ‌از ‌اج‍ر‌ا‌ی‌ طرح‌ ت‍زری‍ق‌ گ‍‍از ب‍ه‌ چ‍‍اه‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ ن‍ف‍ت‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ق‍ل‍‍ع‍ه‌ ن‍‍ار خ‍ب‍ر د‌اد.
‌ه‍دف‌ ‌از ‌اج‍ر‌ا‌ی‌ ‌ای‍ن‌ طرح‌ ک‍ه‌ ح‍ج‍م‌ س‍رم‍‍ای‍ه‌ گ‍ذ‌ار‌ی‌ در ‌آن‌ ۷۰ م‍ی‍ل‍ی‍ون‌ دلار ب‍ر‌آورد ش‍ده‌، ک‍‍ا‌ه‍ش‌ ‌آل‍ودگ‍‍ی‌ زی‍س‍ت‌ م‍ح‍ی‍ط‍ی‌ ن‍‍اش‍‍ی‌ ‌از س‍وخ‍ت‍ن‌ گ‍‍از‌ه‍‍ای ‌ه‍م‍ر‌اه‌، ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ف‍ش‍‍ار ‌اف‍ز‌ای‍‍ی‌ ب‍ر‌ا‌ی‌ ج‍ل‍وگ‍ی‍ر‌ی‌ ‌از ک‍‍ا‌ه‍ش‌ ت‍ول‍ی‍د و ‌اف‍ز‌ای‍ش‌ ت‍ول‍ی‍د ص‍ی‍‍ان‍ت‍‍ی‌ ‌اس‍ت.
▪ ۱۰اردی‍ب‍‍ه‍ش‍ت‌ ۸۵ - ش‍رک‍ت‌ ب‍‍ه‍ره‌ ب‍رد‌ار‌ی‌ ن‍ف‍ت‌ و گ‍‍از م‍س‍ج‍دس‍ل‍ی‍م‍‍ان‌ ‌ا‌ع‍لام‌ ک‍رد: ب‍ی‍ش‌ ‌از ۲۴۰ ‌ه‍ز‌ار م‍ت‍ر م‍رب‍‍ع‌ ‌از ج‍‍اده‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ ق‍دی‍م‍‍ی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ر‌ا ب‍‍ازس‍‍از‌ی‌، ج‍دول‌ گ‍ذ‌ار‌ی‌ و آس‍ف‍‍ال‍ت‌ م‍‍ی‌ ک‍ن‍د. ک‍‍ار‌ه‍‍ا‌ی‌ ‌اج‍ر‌ای‍‍ی‌ ‌ای‍ن‌ طرح‌ ک‍ه‌ ۸ م‍ی‍ل‍ی‍‍ارد ری‍‍ال‌ ‌ه‍زی‍ن‍ه‌ در ب‍ر د‌ارد، ‌آ‌غ‍‍از ش‍ده‌ ‌اس‍ت.
▪ ۲۶ اردی‍ب‍‍ه‍ش‍ت‌ ۸۵ - رس‍ول‌ ‌اح‍م‍د‌ی،‌ رئ‍ی‍س‌ رو‌اب‍ط ‌ع‍م‍وم‍‍ی‌ ش‍رک‍ت‌ ب‍‍ه‍ره‌ ب‍رد‌ار‌ی‌ ن‍ف‍ت‌ و گ‍‍از م‍س‍ج‍دس‍ل‍ی‍م‍‍ان‌ ‌از ت‍ول‍ی‍د ۲۰ ن‍رم‌ ‌اف‍ز‌ار م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ف‍ن‍‍ی‌ ‌اد‌ار‌ی‌ و ‌ع‍م‍ل‍ی‍‍ات‍‍ی‌ ب‍ر‌ا‌ی‌ ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌ ب‍‍ار در ‌ای‍ن‌ ش‍رک‍ت‌ خ‍ب‍ر د‌اد.
و‌ی‌ گ‍ف‍ت: ‌ای‍ن‌ ‌اق‍د‌ام‌ ب‍‍ا ‌ه‍دف‌ ‌اف‍ز‌ای‍ش‌ ض‍ری‍ب‌ م‍ک‍‍ان‍ی‍ز‌اس‍ی‍ون‌ ‌اد‌ار‌ی‌ ف‍ن‍‍ی‌ و ‌ع‍م‍ل‍ی‍‍ات‍‍ی‌ ب‍‍ا ‌اب‍ت‍ک‍‍ار م‍ت‍خ‍ص‍ص‍‍ان‌ ب‍خ‍ش‌ ر‌ای‍‍ان‍ه‌ ش‍رک‍ت‌ ‌ان‍ج‍‍ام‌ ش‍د.
▪ ۶ خ‍رد‌اد ۸۵ - ب‍ه‌ دن‍ب‍‍ال‌ ت‍‍ع‍م‍ی‍ر و ب‍‍ه‍س‍‍از‌ی‌ دو ح‍ل‍ق‍ه‌ چ‍‍اه‌ ن‍ف‍ت‍‍ی، ت‍ول‍ی‍د ش‍رک‍ت‌ ب‍‍ه‍ره‌ ب‍رد‌ار‌ی‌ ن‍ف‍ت‌ و گ‍‍از مسجد سلیمان ۲ ‌ه‍ز‌ار و ۵۰۰ ب‍ش‍ک‍ه‌ در روز ‌اف‍ز‌ای‍ش‌ ی‍‍اف‍ت.
ت‍‍ع‍م‍ی‍ر‌ات‌ ‌ای‍ن‌ چ‍‍اه‌ ‌ه‍‍ا ش‍‍ام‍ل‌ ‌اس‍ی‍دک‍‍ار‌ی، ‌آزم‍‍ای‍ش‌ ت‍‍اس‍ی‍س‍‍ات‌ س‍رچ‍‍ا‌ه‍‍ی‌ ی‍ک‌ ح‍ل‍ق‍ه‌ چ‍‍اه‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ ک‍ب‍ود و چ‍‍اه‌ ش‍م‍‍اره‌ ۱۲ زی‍لای‍‍ی‌ ب‍ود.
▪ ۱۳خ‍رد‌اد ۸۵ - م‍دی‍ر‌ع‍‍ام‍ل‌ ش‍رک‍ت‌ م‍ل‍‍ی‌ م‍ن‍‍اطق‌ ن‍ف‍ت‌ خ‍ی‍ز ج‍ن‍وب‌ گ‍ف‍ت‌: ب‍‍ات‍ص‍وی‍ب‌ طرح‌ ‌اح‍د‌اث‌ پ‍‍ارک‌ و م‍وزه‌ ن‍ف‍ت‌ م‍س‍ج‍دس‍ل‍ی‍م‍‍ان‌ در ‌ه‍یئت‌ م‍دی‍ره‌ ش‍رک‍ت‌ م‍ل‍‍ی‌ ن‍ف‍ت‌ ‌ای‍ر‌ان‌ ‌ع‍م‍ل‍ی‍‍ات‌ ‌اج‍ر‌ای‍‍ی‌ طرح‌ ب‍ه‌ زود‌ی‌ ش‍رو‌ع‌ خ‍و‌ا‌ه‍د ش‍د. ای‍ن‌ طرح‌ ق‍ر‌ار ‌اس‍ت‌ ‌ه‍م‍زم‍‍ان‌ ب‍‍ا ی‍ک‌ ص‍دم‍ی‍ن‌ س‍‍ال‌ ف‍‍ع‍‍ال‍ی‍ت‌ ص‍ن‍‍ع‍ت‌ ن‍ف‍ت‌ ‌ای‍ر‌ان‌ ب‍‍ه‍ره‌ ب‍رد‌ار‌ی‌ ش‍ود.
▪ ۲۶ خ‍رد‌اد ۸۵ - س‍رپ‍رس‍ت‌ ش‍رک‍ت‌ ب‍‍ه‍ره‌ ب‍رد‌ار‌ی‌ ن‍ف‍ت‌ و گ‍‍از م‍س‍ج‍دس‍ل‍ی‍م‍‍ان‌ گ‍ف‍ت: ‌ع‍م‍ل‍ی‍‍ات‌ ‌ای‍م‍ن‌ س‍‍از‌ی‌ چ‍‍اه‌ گ‍‍از‌ی‌ (‌اف‌ ت‍ر‌ی) در دس‍ت‍ور ک‍‍ار ش‍رک‍ت‌ ق‍ر‌ار گ‍رف‍ت‌.
‌اس‍م‍‍ا‌ع‍ی‍ل‌ ف‍ر‌ه‍‍ادی‍‍ان‌ ‌اف‍زود: ‌اف‌ ت‍ر‌ی‌ ب‍ه‌ ۳ ح‍ل‍ق‍ه‌ چ‍‍اه‌ گ‍ف‍ت‍ه‌ م‍‍ی‌ ش‍ود ک‍ه‌ در ۹ د‌ه‍ه‌ گ‍ذش‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ ‌ع‍ل‍ت‌ م‍ش‍ک‍لات‌ ف‍ن‍‍ی‌ و ف‍ور‌ان‌ پ‍ر ح‍ج‍م‌ ‌ه‍رگ‍ز ب‍‍ه‍ره‌ ب‍رد‌ار‌ی‌ ن‍ش‍دن‍د.
▪ ۳۰ خ‍رد‌اد ۸۵ - ش‍رک‍ت‌ ب‍‍ه‍ره‌ ب‍رد‌ار‌ی‌ ن‍ف‍ت‌ و گ‍‍از م‍س‍ج‍دس‍ل‍ی‍م‍‍ان‌ ‌ا‌ع‍لام‌ ک‍رد: ت‍ول‍ی‍د گ‍‍از ‌از م‍خ‍زن‌ ژور‌اس‍ی‍ک‌ در این شرکت ۳۵ م‍ی‍ل‍ی‍ون‌ ف‍وت‌ م‍ک‍‍ع‍ب‌ در روز ‌اف‍ز‌ای‍ش‌ م‍‍ی‌ ی‍‍اب‍د.
‌ای‍ن‌ ‌اف‍ز‌ای‍ش‌ ت‍ول‍ی‍د در ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ ت‍‍ع‍م‍ی‍ر ‌اس‍‍اس‍‍ی‌ چ‍‍اه‌ ش‍م‍‍اره‌ ۳۱۳ ک‍ه‌ ۴ ‌ه‍ز‌ار م‍ت‍ر ‌ع‍م‍ق‌ د‌ارد، ب‍‍ا ‌ه‍دف‌ ف‍ش‍‍ار ‌اف‍ز‌ای‍‍ی‌ چ‍‍اه‌ ص‍ورت‌ م‍‍ی‌ گ‍ی‍رد که هم اکنون ۱۵ میلیون فوت مکعب در روز تولید دارد.
▪ ۱۸ تیر ۸۵ – سرپرست شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان از احداث موزه صحرایی نفت در حوزه عملیاتی این شرکت در مسجدسلیمان خبر داد.
▪ این موزه در کنار اولین چاه اکتشافی گاز ژوراسیک درخاورمیانه در بخش مرکزی شهر احداث خواهد شد.
▪ ۱۹تیر۸۵ – شرکت بهره برداری نفت وگاز مسجدسلیمان گزارش داد: بخش مهمی از جاده کمریندی شهر مسجدسلیمان به وسیله این شرکت بازسازی شد.
این مسیر ۴ کیلومتر طول و ۶ متر عرض دارد و مرمت و بازسازی آن ۳ میلیارد ریال هزینه در برداشته است.
▪ ۱۰مرداد ۸۵- وزارت نفت با پرداخت ۳۶ میلیارد ریال دیگر برای خرید و تخریب خانه های واقع در مناطق آلوده به گاز شهر مسجدسلیمان موافقت کرد.
این اعتبار برای خرید ۱۲۰ واحد مسکونی مناطق پیش گفته اختصاص خواهد یافت.
▪ ۱۶ مرداد ۸۵ – با هدف آشنایی محققان و پژوهشگران تاریخ نفت، فیلم مستند سرگذشت اولین پالایشگاه نفت خاورمیانه در مسجد سلیمان ساخته شد.
این فیلم ۱۵ دقیقه ای روایتی داستانی از پالایشگاه (جی پی) در منطقه بی بی یان است که ۹۰ سال پیش بهره برداری شده بود.
▪ ۲۲ مرداد ۸۵ - مدیر عملیات شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان گفت: حفاری دومین حلقه چاه در میدان نفتی کبود با هدف توسعه این میدان نفتی آغاز شد.
▪ ۳۰ مرداد ۸۵ - شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان اعلام کرد: با استقرار ۶ دکل حفاری، برنامه افزایش تولید نفت و گاز در گستره فعالیت این شرکت اجرایی می شود. با آماده شدن این دکل ها برنامه افزایش تولید تا ۱۰ هزار بشکه نفت و ۴۰ میلیون فوت مکعب گاز در روز محقق خواهد شد.
این دکل ها در مناطق نفت سفید، کبود، قلعه نار، لالی، کارون و مخزن ژوراسیک استقرار خواهند یافت.
▪ ۷شهریور ۸۵ – شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان گزارش داد: مخزن نفتی پلنگان تا اواخر آذرماه سال جاری بهره برداری می شود. طرح بهره برداری از این مخزن از سال ۱۳۸۲ آغاز شده بود.
▪ ۳۱شهریور ۸۵ – با انجام بازنگری مطالعات مقدماتی طرح احداث تاسیسات بهره برداری و نمک زدایی مسجدسلیمان، عملیات مهندسی تفصیلی و خرید کالای این طرح آغاز شد.
میزان سرمایه گذاری در این طرح ۳۱۹ میلیارد ریال و ۲۱ میلیون و ۵۴۹ هزار دلار خواهد بود.
▪ ۲مهر ۸۵ – برابر اعلام شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان این شرکت در پنج ماه نخست سال جاری ۲۰ میلیون بشکه نفت خام تولید کرد.
▪ ۱۱مهر ۸۵ – مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب از اختصاص ۱۵۰ میلیارد ریال برای اجرای طرح های عام المنفعه در مسجدسلیمان خبر داد.
مهندس سیف الله جشن ساز گفت: از جمله این طرح ها می توان به احداث جاده، بیمارستان ۳۲ تختخوابی جدید و ساخت ورزشگاه اشاره داشت.
▪ ۷ آبان ۸۵ – مرحله نخست عملیات مرمت و بهسازی تاسیسات نفتی چهارگانه گنجینه تاریخی نفت در مسجدسلیمان از سوی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب آغاز شد.
این عملیات شامل کارخانه گوگردسازی، پالایشگاه تقطیر بی بی یان، چاه شماره یک و کارخانه برق تمبی است.
▪ ۹ آبان ۸۵ – به پیشنهاد مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و تصویب هیئت مدیره این شرکت (مجمع)، مهندس غلامحسین بابادی به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان منصوب شد.
▪ ۷ بهمن ۸۵ – فرماندار مسجدسلیمان از اختصاص مبلغ ۵۰ میلیارد ریال از محل ۲ درصد درآمد فروش نفت به این شهر نفتی خبر داد.
▪ ۲۴ بهمن ۸۵ – به همت بهداشت و درمان صنعت نفت مسجدسلیمان همایش فوریت های پزشکی در صنعت نفت و پتروشیمی در شهر مسجد سلیمان برگزار شد.
▪ ۱۵ اسفند ۸۵ – مدیر عامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان گفت: این شرکت چشمه های جوشان نفت منطقه را ساماندهی می کند.
در مسجدسلیمان ۲۴ نقطه دارای نشت نفت شناسایی شده که پنج نقطه در مناطق شهری است و از چشمه سی برنج روزانه پنج بشکه نفت جمع آوری می شود.
مهندس غلامحسین بابادی همچنین از اختصاص ۱۲۰ میلیارد ریال از سوی وزارت نفت از محل اعتبارات سال ۸۶ برای خرید و تخریب خانه های واقع در مناطق آلوده به نفت و گاز خبر داد.
منبع : شبکه اطلاع رسانی شانا


همچنین مشاهده کنید

سایت مثلث آنلاینخبرگزاری ایلناسایت دیدبان ایرانسایت جمارانسایت برترینهاروزنامه شهروندخبرگزاری فارسسایر منابعروزنامه همشهریسایت باتو