سه شنبه, ۱۶ خرداد, ۱۴۰۲ / 6 June, 2023
مجله ویستا

سطح مبتدی در اسکی


سطح مبتدی در اسکی
● محل تمرین
▪ شیب متوسط با قوزهای كه سینه گرد و دیواره كم شیب دارند.
● سطح مطلوب اجرای حركت
▪ ایجاد اعتماد به نفس در شاگرد از طریق بهبود تعادل و كنترل روی قوزهای كوچك
● تكنیك
۱ – با حالت پایه حركت كنید سپس قوز را جذب كنید. یعنی بگذارید كه قوز زاوهایتان را جمع كند( جمع شدن غیرفعال زانوها).
۲ – درست قبل از رسیدن به نوك قوز خیلی آرام چوبدست بزنید. یعنی در واقع چوبدستتان فقط تماس ملایم با برف داشته باشد.
۳ – لبه ها را عوض كنید و چرخاندن اسكیها را روی نوك قوز آغاز كنید.
۴ – وقتی كه اسكیها روی سینه قوز قرارگرفتند، زانوها را صاف كنید.
● تمرینات روی قوزها : جمع كردن و صاف كردن زانوها
۱ – روی پیستی پرقوز شوس راست یا شوس كج كنید – زانوها را بطور فعال یا غیر فعال جمع كنید.
۲ – روی یك قوز از روش بادبزنی استفاده كنید و حركت را با یك پیچ كوهی به پایان برساندی.
۳ – یك تك پیچ كامل بزنید.
۴ – پیچ های بزرگ بزنید و آنها را به هم منتصل كنید.
۵ – دو قوز یكی پیچ بزنید
۶ – شعاع پیچ ها را كاهش دهید.
۷ – مسیر حركت را تغییر دهید. یعنی اول روی نوك قوزها پیچ بزنید و بعد داخل گودال قوزها پیچ بزنید.
۸ – برای كنترل سرعت، پیچهای استم همراه با ترمز هاكی ملایم بزنید.
● تمرینات روی پیشت كوبیده‌: پیچ موازی با حركت به پایین و با حركت به بالا تنه استواری لازم را به دست آورد و حركات اضافی آن حذف شود.
● لغات مورد استفاده
▪ قوز برفی mogul
▪ جمع شدن غیر فعال زانوها passive flexing
▪ جمع كردن فعال زانو ها active flexing
▪ گودال قوز trough
▪ پیچ لولایی pivot turn
● مرحله پیشرفته و قهرمانی
▪ قوزهای برفی : سطح متوسط
● محل تمرین
▪ قوزهای آسان تامشكل
● سطح مطلوب اجرای حركت
▪ شاگرد باید بتواند در طول چند پیچ كنترل خود را روی قوزها حفظ كند. شاگرد باید بتواند در خط شیب بطور منظم چوبدست برند، تعادلش را حفظ كرده و پاهایش تقریباً راحت و در آرامش قوزها را جذب نمایند. شاگرد باید بتواند با كنترل روی خط شیب پیچ بزند
● تكنیك
۱. شاگرد در حالی كه فشار وارده از سوی قوزها را جذب می كند، دارای تعادل دینامیك است.
۲. با استواری بالاتنهف عبور از قوزهای بزرگتر و گودالهای عمیق تر میسر می گردد.
۳. بموقع زدن چوبدست به تنظیم شعاع پیچ كمك می كند.
● تمرینات روی قوزها
۱. روی خط شیب و یا در حال شوس كج قوزها را جذب كنید(حركت كمك فنری زانوها).
۲. روی قوزها پیچهایی با شعاع متوسط بزنید.
۳. پیچهایی با پرش بزنید.
۴. ترمز هاكی بكنید.
۵. پیچ با شمارش بزنید : مثلاً اول ۳ پی چ را به هم متصل كنید. بعد ۴ پیچ را و سپس ۵ پیچ را تا شاگردتان ریتم مطلوب را بدست آورد.
● تمرینات روی پیست كوبیده و پر شیب تر
۱. داخل كریدور اسكی كنید‌: ترمز هاكی كنید و بعد تغییر جهت دهید.
۲. هنگام آغاز پیچ وزن روی دو اسكی مساوی باشد.
۳. با جست زدن به بالا ولی فرود آمدن نرم پیچ بزنید.
۴. تمرین ترمز كنید.
۵. روی پیست كم شیب پیچ های كوچك خیلی آهسته بزنید.
● مرحله پیشرفته و قهرمانی
▪ قوزهای برفی : سطح پیشرفته
● محل تمرین
▪ پیست با شیب متوسط تا تند با قوزهای بزرگ و گرد
▪ سطح مطلوب اجرای حركت
▪ اسكی روی خط شیب با سرعت و كنترل و روی یك خط مسابقه ای
● تمرینات روی پیست كوبیده
۱ – پیچهای ریتمیك سریع روی خط شیب
۲ - پیچهای خیلی كوچك و سریع روی یك مسیر كوتاه . این كار را دفعات تكرار كنید.
۳ – عبور از داخل چوبهای دروازه به عنوان تمرینی جهت هماهنگی حركات و سرعت عمل
● تمرینات روی قوزهای برفی
۱ – داخل همان كریدور بالایی : روی خط سبز، خط آبی و بعد خط سیاه اسكی كنید.
۲ – روی قوزها و بعد با هر چه نزدیكتر شدن به خط شیب ولی با كنترل اسكی كنید.
۳ – در حال شوس كج بگذارید قوز زانوهای شما را جمع كند. در مرحله بعد خودتان به پیشواز قوز رفته و زانوهایتان را به داخل شكم جمع كنید.
۴ – در حال شوس كج بگذارید دیواره قوز و نیروی ثقل زانوهای شما را صاف كند. در مرحله بعد خودتان نوك اسكی ها را به سمت دیواره قوز فشار دهید.
۵ – خیلی آهسته روی قوزها و به صورت دالبر اسكی كنید.
۶ – با سرعت بیشتری اسكی كنید. با جمع كردن زانوها به داخل شكم و سپس ۶ بازكردن آنها تعادل و كنترل بهتری بدست می آورید.
● تمرینات برای ارتقاء سطح اسكی ویژه اسكی بازان متوسط تا پیشرفته تمرینات پیچهای كوچك
۱ – پیچهای لولایی سرنده pivot slips
۲ – پیچهای كوچك با زدن چوبدست
۳ – مارپیچ ریز با حالت تقریباً نشسته
۴ – پیچهای كوچك گرد و پیچهای كوچك نزدیك به خط شیب
۵ – شوس راست و سپس شروع پیچهای كوچك
۶ – پیچ های ریل قطاری
۷ – مارپیچ ریز در عرض پیست
۸ – پیچ ریز با پرش و تغییر جهت در هوا
۹- پیچ ریز روی اسكی داخلی
۱۰– مارپیچ ریز روی یك اسكی
۱۱ – مارپیچ ریز با زدن دو چوبدست به طور همزمان
۱۲ – مارپیچ ریز با زدن چوبدست در سمت اسكی بیرونی
۱۳ – مارپیچ ریز با گرفتن زیر دسته چوبدستها
۱۴ – مارپیچ ریز با گرفتن چوبدستها در جلوی بدن به طوریكه موازی با بدن و عمود بر خط شیب باشد
۱۵ – مارپیچ ریز با حداكثر تعداد ممكن
۱۶ – استفاده از چوبهای دروازده خیلی كوچك
۱۷ – تعقیب كفشها – در موقع آغاز پیچ پای داخلی (دره) شروع به لبه گیری می كندف پای خارجی به همان شكل پای داخلی را تعقیب می كند تا آن كه پیچ بعدی بخواهد آغاز شود و سپس جای پاها عوض می شود. بدین ترتیب كفشها مرتباً در حالی تعقیب یكدیگر هستند و در آغاز هر پیچ جایشان عوض می شود. در طول تمرین پاها باز هستند.
● تمرینات بدون چوبدست
۱ – دستها باز در دو طرف بدن
۲ – دستها به كمر
۳ – دست بیرونی به كمر و دست داخلی بالا و جلو
۴ – دستها روی زانوها
۵ – دستها روی سمت خارج زانو بیرونی
۶ – دستها به سینه
۷ – دستها به پشت ( حالت كت بسته)
۸ – هر دو دست را به سمت دره بگیرید
۹ – مارپیچ ریز نشسته و دستها به جلو
۱۰ – اسكی خارج از پیست، اسكی روی قوزهای برفی
۱۱ – كیلومترها بدون چوبدست اسكی كنید تا تعادلتان بهتر شود
۱۲ – وقتی پیچ كوچك می زنید، كف بزنید
۱۳ – دستها را راحت در جلوی بدن بگیرید و با دستهایتان همان حركتهایی را انجام دهید كه پاهایتان انجام می دهند. مثلاً وقتی كه كفشها روی لبه می روند شما هم با دستهایتان لبه بگیرید.
● تمرینات با چوبدست
۱ – چوبدست را در جلوی بدن گرفته و پیچ كوچك بزنید – چوبدستها باید موازی با برف و عمود بر خط شیب باشند.
۲ – چوبدستها را روی پشت دست گذاشته جلوی بدن قرارداده و پیچ كوچك بزنید.
۳ – چوبدستها را روی باسن فیكس كنید. چوبدستها باید موازی با برف وعمود بر خط شیب باشند.
۴ – ثابت نگه داشتن شانه ها: شانه ها را موازی با برف و عمود بر خط شیب نگه دارید.
۵ – چوبدستها را جلوی بدن نگه داشته و آنها را به دوران درآورید.
● ساخت اتاق برفی
اسكی آزاد (اسكی خارج از پیست) در عین حال كه جالب و هیجان انگیز و زیبا است دارای خطرات زیادی هم هست. خطراتی چون بهمن – بادهای شدید و طوفان.
اگر فرد یا گروه اسكی كننده لوازم و تجهیزات لازم و اطلاعات كافی در مورد محلی كه در آن اسكی انجام می دهند نداشته باشند ممكن است اتفاقات ناگواری برای آنها رخ دهد كه لذت اسكی آزاد را برایشان تلخ كند.
پس داشتن لوازم لازم مثل چادر – كیسه خواب ، بیل برف روب، پوشاك كافی و تغذیه مناسب و ... برای این نوع اسكی لازم و ضروری است.
اگر فرد یا گروه اسكی كننده در طول مسیر با هوای نامناسب برخورد كند می تواند برای محافظت از خود در كنار مسیر اسكی یا كنار صخره هایی كه برف بادكوب دارند برای خود اتاق برفی بسازند.
به این صورت كه با استفاده از بیل یا چوب اسكی فضایی به اندازه یك نفر یا دو نفر حفر می نمایند. این فضا می تواند (۱*۱) یا (۵/۱ * ۵/۱) باشد بعد از كندن و تراشیدن برف به اندازه كافی می توان از چوب اسكی ها برای ایجاد سقف استفاده كرد و روی آنها را با بلوكهای برف پوشاند كه این بلوكها بر اثر سرما سفت شده و ما را از سرما و باد محافظت می نماید.
اگر بهمن خیس و آبكی باشد می توان خود را روی آن شناور كرد و به كناره ها رفت در صورتی كه بهمن پودری باشد باید سعی كنید خیلی سریع خود را به كناره ها برسانید زیرا بهمن پودری خیلی سریع باعث خفگی می شود.
معمولاً پیش بینی در مورد بهمن مشكل است. بیشتر بعد از برف ریز سنگین و طولانی بهمن می آید برف تازه باعث سنگین شدن لایه های زیرین شده و باعث شكستن آنها شده و باعث ریزش بهمن می شود گرما نیز یكی دیگر از عوامل ایجاد و ریزش بهمن است.
منبع : واحد مرکزی خبر


همچنین مشاهده کنید

سایت چیدانهروزنامه تعادلخبرگزاری ایلناوبگردیسایت اقتصاد 24سایت اعتماد آنلاینسایت مجله شبکهروزنامه آرمان ملیسایت فرازدیلیروزنامه شرق