جمعه, ۲۹ تیر, ۱۴۰۳ / 19 July, 2024
مجله ویستا


تقسیمات داخلی ایل


سازمان اجتماعی ایلات و عشایر استان كرمان فرقی با سازمان اجتماعی ایلات اصلی ندارد. ذیلاً به عنوان نمونه تقسیمات داخلی ایل بوچاقچی ذكر می‌شود :
ایل بچاقچی از تعدادی طایفه، هر طایفه از چندین تیره، هر تیره از تعدادی ایشوم و هر ایشوم از چندین خانوار تشكیل شده است. بزرگترین واحد نظام سنتی ایل، طایفه و كوچكترین آن خانوار است.