شنبه, ۳۰ تیر, ۱۴۰۳ / 20 July, 2024
مجله ویستا

تربیت بدنی اصلاحی


تربیت بدنی اصلاحی
امروزه تربیت بدنی اصلاحی در مورد افرادی بکارمی رود که برای تغییر وضعیت قرار گرفتن بدن و آگاهی از حرکتهای بدن به کمک نیاز دارند.
هدف این بخش اصلاح پاره ای آسیب دیدگی ها و استفاده از تربیت بدنی بصورت تمرینهای اصلاحی جهت از بین بردن عادتهای غلط طرز قرار گرفتن بدن و نیز رشد کلی سلامتی است .
● تربیت بدنی انطباقی :
تربیت بدنی انطباقی از کلاسهای اولیه تربیت بدنی اصلاحی که مخصوص نا توانها تشکیل شده بود منشأ گرفته است . بتدریج در سالهای بعد از جنگ جهانی اول ، این نوع تربیت بدنی از جای دادن دانش آموزان معلول در دوره های اصلاحی جلوگیری کرد ، زیرا احتمال می داد که معلولیت آنها تشدید شود .اما هنوز به این اندیشه که می توان به دانش آموزان معلول شکلهای تبدیل شده ای از ورزشها و بازیها را آموخت یا حتی آنان را در برخی از آموزشهای کلاسهای عادی شرکت داد کمتر توجه می شد .
درخلال سالهای ۱۹۴۰ در چند دانشگاه و مدرسه عالی در برنامهٔ تربیت بدنی معلولین تغییراتی بنیادی ایجاد شد . ارزش بازی به عنوان ابزاری برای بهبود و رشد تواناییهای اجتماعی ، ذهنی و جسمی شناخته شده ، و این شناخت پایهٔ فلسفی درسهایی قرار گرفت که به معلولین عرضه می شد.
ورزشهای سبک و نرمشهای اصلاحی از برنامه درسها حذف و به جای آنها بازیها ، ورزشها و حرکتهای موزون تطبیق داده شده با نیازهای فردی مورد استفاده قرار گرفت . و در برخی از مدرسه ها ، کلاسهای ویژه فعالیتهای انطباقی برای دانش آموزان معلول تشکیل شد .
▪ برنامه های معلولین جسمی و ذهنی:
به رغم آن که در خلال سالهای ۱۹۴۰ تا ۱۹۶۰ تعداد برنامه های تربیت بدنی محدود بود ، اما پیشرفتی کند و مداوم در این مورد دیده شد .
تقریباً تمام برنامه های که دراین دوران آماده شده بود ، اختصاص به معلولین جسمی داشت و به طور کلی برای نوجوانانی که به توانائیهای ذهنی و مشکلات نابهنجاری رفتار مبتلا بودند ، برنامه ریزی خاصی صورت نگرفته بود . به هر حال این معلولین در یک مؤسسه جای داده شدند ، که در آنجا نیاز آنان به تربیت بدنی ویژهمورد توجه قرار گرفته بود . دراین مؤ سسه ها حتی در ابتدا فعالیت های تربیت بدنی خاص افرادی بود که قادر بودند برای شرکت در برنامه های ورزشی ، مهارتهای حرکتی صحیحی را انجام دهند.
برای اولین بار در سالهای دههٔ ۱۹۶۰ استفاده از تربیت بدنی برای معلولیت مورد توجه قرارگرفت.
به رغم آن که نشر اولین کتاب در مورد نیاز کم توانهای ذهنی به تربیت بدنی انطباقی ( یعنی کتاب تربیت بدنی انطباقی فیت ) در برانگیخته شدن علاقه ها برای برآوردن نیازهای ویژه کم توانهای ذهنی در تربیت بدنی نقشی نداشت ، اما سیر پیشرفت آینده چنین برنامه هایی را تسهیل کرد .
علی منصوری
علی میرشاهی
مدیر سایت/ فارغ التحصیل رشته کارشناسی فرش از دانشگاه هنر تهران
منبع : بانک مقالات فارسی