چهارشنبه, ۲۳ خرداد, ۱۴۰۳ / 12 June, 2024
مجله ویستا

بررسی مسایل اکستروژن معکوس برای تولید قطعات با شکل داخلی دلخواه از بیلت‌های دایره‌ای با استفاده از روش حد بالا


بررسی مسایل اکستروژن معکوس برای تولید قطعات با شکل داخلی دلخواه از بیلت‌های دایره‌ای با استفاده از روش حد بالا
اکستروژن معکوس یکی از فرایندهای شکل دهی فلزات می باشد که در سالهای اخیر در صنایع، کاربرد وسیعی یافته است. در این مقاله فرآیند اکستروژن معکوس برای تولید قطعات توخالی با شکل داخلی دلخواه از بیلت های دایره ای با استفاده از روش حد بالا مورد تحلیل قرار گرفته است و یک میدان سرعت مجاز سینماتیکی جدید به منظور استفاده در رابطه حد بالا پیشنهاد شده است. با استفاده از این میدان سرعت، حد بالا برای فشار اکستروژن بدست آمده و نسبت به پارامترهای بهینه سازی، کمینه شده است. نتایج به دست امده برای مقاطع چرخدنده‌ای به صورت نمودارهای بار اکستروژن و فشار نسبی اکستروژن برحسب تغییرات درصد کاهش سطح مقطع، ضریب شکل، ضریب اصطکاک و تعداد دندانه ها ارایه شده‌اند. در نهایت این نتایج با نتایج تجربی و تیوری دیگر پژوهشگران مقایسه شده و توافق نسبتا خوبی مشاهده شده است.
کارن ابری نیا
فرهاد روزگاری
منبع : پایگاه اطلاعات علمی