شنبه, ۲۳ تیر, ۱۴۰۳ / 13 July, 2024
مجله ویستا

درمان سنگ‌های حالب در اطفال با استفاده از یورتروسکوپی و پنوماتیک لیتوتریپسی


درمان سنگ‌های حالب در اطفال با استفاده از یورتروسکوپی و پنوماتیک لیتوتریپسی
● سابقه و هدف:
درمان سنگ حالب بدون جراحی باز و از طریق یوروتروسکوپی در اطفال.
● مواد و روش ها:
در طی مدت یک سال و نیم ۲۱ کودک جهت درمان آندوسکوپیک سنگ حالب به ما مراجعه نمودند. در تمامی بیماران ابتدا آزمایشات بیوشیمی و کشت ادرار انجام گردید و به جز یک بیمار در بقیه بیماران قبل از عمل IVP انجام شد. تمام بیماران تحت یورتروسکوپی با استفاده از یورتروسکوپ ولف شماره Fr ۸ قرار گرفتند و پس از مشاهده سنگ با استفاده از Swiss lithoclast سنگ خرد گردید و در پایان عمل برای بیماران کاتتر حالبی گذاشته شد. در دو بیمار که سنگ دوطرفه حالب داشتند یورتروسکوپی دوطرفه انجام گردید.
● نتایج:
طیف سنی بیماران تحت درمان از ۲ سال و ۸ ماه تا ۱۱ سالگی بود. ۱۴/۵۷ درصد بیماران پسر و ۸۵/۴۲ درصد آنها دختر بودند. در تمام بیماران توسط یورتروسکوپ به سنگ رسیدیم و انجام آن در دخترها آسانتر از پسرها بود. ۲۳/۹۵ درصد بیماران فاقد سنگ (Stone free) بیمارستان را ترک نمودند. هیچ مورد عارضه جدی در بیماران روی نداد. درصد عوارض ایجاد شده شامل هماچوری در ۶۶/۶۶درصد بیماران و کولیک کلیوی در یک بیمار بود که تماما با درمان نگهدارنده بهبود یافتند.
● استنتاج:
اگرچه تجربه یورتروسکوپی در کودکان محدود می باشد، با این حال مطالعه ما نشان می دهد که با استفاده از یورتروسکوپ های ظریف، یورتروسکوپی برای تشخیص و درمان سنگ های حالب در اطفال به آسانی و با حداقل موربیدیته قابل انجام است.
مهدی یونسی رستمی
حسن احمدنیا
منبع : پایگاه اطلاعات علمی