پنجشنبه, ۳۱ خرداد, ۱۴۰۳ / 20 June, 2024
مجله ویستا

ابومنصور حسین‌‌‌‌بن حمد مرغنی ثعالبی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... - ۴۱۲) قمری
محل تولد: از مردم مرغن ، ناحیه غور
شهرت علمی و فرهنگی: مورخ و نویسنده
کتاب "غررالسیر" یا "غرر اخبار ملوک‌الفرس و سیرهم" ، که به ابومنصور عبدالملک ثعالبی منسوب شده است ، ظاهراً از اوست. این کتاب را مؤلف به‌ نصر ، سپهسالار خراسان ، هدیه کرده است. این کتاب مشتمل بر تاریخ از خلقت عالم تا زمان محمود غزنوی است. قسمتی از جزء اول آن‌را که مربوط به ایران است زوتنبرگ ، به‌سال ۱۹۰۰م در پاریس منتشر کرده و به ابومنصور عبدالملک ثعالبی نسبت داده است. این قسمت کتاب به‌خصوص از این جهت اهمیت دارد که در بسیاری موارد بیشتر از طبری به ‌مأخذ قدیم "شاهنامه" نزدیک است.
منبع : مطالب ارسالی