شنبه, ۲۶ خرداد, ۱۴۰۳ / 15 June, 2024
مجله ویستا

انعکاس‌ نور خورشید در چشم‌


انعکاس‌ نور خورشید در چشم‌
غبار الماس‌ گون‌ برای‌ نامیدن‌ ابری‌ به‌كار می‌رود كه‌ در سطح‌ زمین‌ و از بلورهای‌ یخ‌ تشكیل‌ می‌شود. این‌ غبار در نزدیكی‌ مكان‌هایی‌ به‌ وجود می‌آید كه‌ آسمان‌های‌ پاك‌ و تمیز دارند. این‌ غبار معمولاً در قطب‌ جنوب‌ و قطب‌ شمال‌ دیده‌ می‌شود، اما می‌تواند در هر مكانی‌ كه‌ دمایی‌ در زیر نقطه‌ انجماد داشته‌ باشد به‌ وجود آید. در مناطق‌ قطبی‌ عمر غبار الماس‌ گون‌ به‌ چندین‌ روز می‌رسد. غبار الماس‌ گون‌ شبیه‌ به‌ مه‌ است‌ یعنی‌ به‌ صورت‌ ابری‌ در سطح‌ زمین‌ اما دو تفاوت‌ عمده‌ با آن‌ دارد، مه‌ از آب‌ مایع‌ تشكیل‌ شده‌ همچنین‌ مه‌ ابر غلیظی‌ است‌ كه‌ در قدرت‌ دید انسان‌ تاثیر می‌گذارد اما غبار الماس‌ گون‌ معمولاً نازك‌ است‌ و بر قدرت‌ دید تاثیر زیادی‌ ندارد.
عمق‌ غبار الماس‌گون‌ از ۲۰ تا ۳۰ متر تا چند صدمتر متفاوت‌ است‌. از آنجا كه‌ این‌ غبار معمولاً میزان‌ دید را كم‌ نمی‌كند زمانی‌ متوجه‌ آن‌ می‌شویم‌ كه‌ دانه‌های‌ كوچك‌ بلور در هوا می‌غلتند و نور خورشید را در چشمانمان‌ منعكس‌ می‌كنند.
بلورهای‌ یخ‌ معمولاً زمانی‌ تشكیل‌ می‌شوند كه‌ هوای‌ گرم‌تر در بالای‌ زمین‌ با هوای‌ سردتر در نزدیكی‌ سطح‌ زمین‌ در می‌آمیزد. از آنجا كه‌ هوای‌ گرم‌تر اغلب‌ میزان‌ بیشتری‌ بخار آب‌ نسبت‌ به‌ هوای‌ سردتر در خود دارد، این‌ درآمیختگی‌ هواها بخار آب‌ را به‌ هوای‌ سطح‌ زمین‌ منتقل‌ می‌كند و رطوبت‌ نسبی‌ هوای‌ سطح‌ زمین‌ را افزایش‌ می‌دهد. اگر افزایش‌ رطوبت‌ نسبی‌ در نزدیكی‌ سطح‌ زمین‌ به‌ اندازه‌ كافی‌ زیاد باشد بلورهای‌ یخ‌ به‌ وجود می‌آیند.
برای‌ شكل‌گیری‌ غبار الماس‌گون‌ دمای‌ هوا باید زیر نقطه‌ انجماد آب‌ باشد یعنی‌ زیر ۳۲F).C) در غیر این‌ صورت‌ دانه‌های‌ یخ‌ یا اصلاص تشكیل‌ نمی‌شوند یا بسرعت‌ ذوب‌ می‌شوند. غبار الماس‌گون‌ معمولاً در دمای‌ نزدیك‌ به‌ ۰ C دیده‌ نمی‌شود و بیشتر در دمایی‌ بین‌ (+ F ۳۲و ـ ۳۸ F) و ـ ۳۹C و ۰ C افزایش‌ رطوبت‌ نسبی‌ می‌تواند منجر به‌ تشكیل‌ مه‌ یا این‌ غبار شود و این‌ به‌ آن‌ علت‌ است‌ كه‌ قطره‌های‌ بسیار كوچك‌ آب‌ در زیر نقطه‌ انجماد هم‌ می‌توانند به‌ صورت‌ مایع‌ باقی‌ بمانند و این‌ حالت‌ ابر سرد شده‌ نامیده‌ می‌شود. در مناطقی‌ كه‌ ذرات‌ بسیار ریز ناشی‌ از آلودگی‌های‌ ایجاد شده‌ توسط‌ انسان‌ها و گرد و غبار منابع‌ طبیعی‌، در هوا زیاد است‌ قطره‌های‌ كوچك‌ آب‌ در دمای‌ نزدیك‌ به‌(+۱۴F) و -۱۵C یخ‌ می‌زنند اما در مناطقی‌ كه‌ هوای‌ پاك‌ و تمیز دارند قطره‌های‌ كوچك‌ آب‌ تا۳۹c- به‌ صورت‌ مایع‌ باقی‌ می‌مانند. در قطب‌ جنوب‌ غبار الماس‌گون‌ معمولاص در دمای‌ كمتر از ۲۵C- دیده‌ می‌شود.
از آنجا كه‌ بلورهای‌ این‌ غبار مستقیماً به‌ صورت‌ یخ‌ شكل‌ می‌گیرند و این‌ عمل‌ بسیار كند صورت‌ می‌گیرد بلورها دارای‌ شكل‌های‌ مشخصی‌ هستند یعنی‌ مثلاً به‌ صورت‌ شش‌ ضلعی‌ هستند. این‌ شكل‌ها همچون‌ منشور نور را در مسیرهای‌ بخصوصی‌ می‌شكنند.
با آنكه‌ غبار الماس‌گون‌ می‌تواند در هر مكانی‌ كه‌ زمستان‌های‌ سرد دارد به‌ وجود آید اما بیشتر در قطب‌ جنوب‌ و تقریباً در تمام‌ مدت‌ سال‌ دیده‌ می‌شود.