دوشنبه, ۲۵ تیر, ۱۴۰۳ / 15 July, 2024
مجله ویستا

بررسی کانی شناسی مجموعه اولترامافیک - مافیک رزدر (جنوب استان کرمان)


بررسی کانی شناسی مجموعه اولترامافیک - مافیک رزدر (جنوب استان کرمان)
مجموعه اولترامافیک – مافیک رزدر واقع در جنوب استان کرمان از نظر سنگ شناسی شامل سنگهای اولترامافیک (دونیت، کرومیتیت، لرزولیت، ورلیت، وبستریت و الیوین وبستریت) و سنگهای مافیکی همچون گابرو است. مهمترین کانیهای این مجموعه را الیوین، اسپینل، ارتوپیروکسن، کلینوپیروکسن، پلاژیوکلاز و آمفیبول تشکیل داده اند. بررسی های کانی شناسی نشان داد که ترکیب شیمیایی این کانیها در مجموعه رزدر از بخشهای پایین تا بالا تغییرات محسوسی را نشان می دهد، به طوری که با تغییر ترکیب سنگها از اولترامافیک به مافیک، ترکیب کانیها از منیزیم فقیرتر شده و به سمت مافیک تغییر می کند. مقایسه ترکیب شیمیایی کانیهای اصلی مجموعه رزدر با مجموعه های اولترامافیک شناخته شده در جهان، نشان می دهد که بخش اولترامافیک مجموعه رزدر می تواند احتمالا بخشی از گوشته فوقانی باشد که به وسیله گسلهای عمیق، به صورت یک تراشه در موقعیت فعلی قرار گرفته است.
حمید احمدی پور
منبع : پایگاه اطلاعات علمی