جمعه, ۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 June, 2024
مجله ویستا

تشکیل رسوب :رسوب سیاه وسفید


تشکیل رسوب :رسوب سیاه وسفید
دومحلول شفاف دربشرها ی جداگانه ۱و۲ تهیه شده اند. وقتی که محتویات بشر۱ را به بشر۲ منتقل کنیدبلافاصله رسوب سفیدتشکیل خواهدمی شود.هرگاه محتویات بشر۲ رابه بشر ۱ بریزید،رسوب سیاه رنگ تشکیل خواهد شد. دونتیجه متفاوت از مخلوط کردن محلول های یکسان عاید می شود.
● روش کار:
۱) ml ۱۰ محلول Sncl۲ رادربشربریزید.
۲) ml ۹۰ محلول Hgcl۲ رادربشربریزید.
۳) محلول ۲را فوراً به محلول ۱اضافه کنید.
۴) ملاحظه خواهیدکردکه رسوب سفید تشکیل می شود.
۵) ml۱۰ محلول Hgcl۲ رادربشر ۱ بریزید.
۶) Ml ۹۰ محلول Sncl۲ رادربشر۲ بریزید.
۷) محتویات بشر۲ را فوراً به بشر۱ اضافه کنید.
۸) ملاحظه خواهیدکردکه رسوب سیاه رنگی تشکیل می شود.
● محلول
۱) محلول Sncl۲ : g۱۹ از Sncl۲ رادریک لیتر آب حل کنید.
۲) محلول Hgcl۲ : g ۲/۲۷ Hgcl۲ رادریک لیتر آب حل کنید.
۳) جهت جلوگیری از تشکیل کمپلکس هیدرکسی فلز ،یک یا دوقطره از محلول اسید هیدروکلریک غلیظ به محلول ها اضافه کنید.
● نکته ها
▪ محلول Sncl۲ راتازه قبل از آزمایش تهیه کنید.
ـ واکنش اول به قرارزیر است:
۲Hg۲+(aq) +Sn۲+(aq)+۲CL-(aq) Hg۲cl۲(s) +Sn۴+(aq) رسوب سفید
واکنش دوم به قرار زیر است:
Hgcl۲(s)+Sn۲+(aq) Hg(s)+Sn۴+(aq)+۲CL-(aq)
منبع : دوستان