شنبه, ۱۲ اسفند, ۱۴۰۲ / 2 March, 2024
مجله ویستا

پیچ هشت در اسکی


پیچ هشت در اسکی
۱ – به حالت هشت سر بخورید و یكی از اسكیها را بیشتر وزن دار كنید.
۲ – در انتهای پیست كه دارای یك سر بالایی بسیار ملایم می باشد یك نیم پیچ بزنید. سپس از روش بادبزنی استفاده كنید.
۳ – برای بهتر چرخیدن بادست بر پشت زانوی پای سمت بیرون پیچ فشار آورید.
۴ – نزدیك به خط شیب پیچهای متصل به هم بزنید.
۵ – بتدریج از خط شیب دور شوید.
۶ – پیچهای با شعاع كوچك و پیچهای با شعاع بزرگ را با هم تلفیق كنید.
۷ – پیچهای هشت بزنید و سعی كنید با پیچ زدن از میان دروازه ها عبور كنید.
● اشكالات متداول
۱ – بالاتنه در جهت پیچ می چرخد.
۲ – بالاتنه بیش از حد به داخل پیچ خم شده است.
۳ – اسكی بیرونی روی لبه نیست.
۴ – نوآموز در هنگام پیچ زدن ترمز می كند.
۵ – وزن عقب است .
۶ – دم اسكیها بیش از حد از هم فاصله دارند.
۷ – بدون نوآموز منقبض و حركات خشك هستند.
۸ – نوآموز با اسكی سمت دره ترمز می كند.
۹ – اسكی بیرون پیچ هدایت نمی شود و مرتباً از كنترل خارج می شود.
● رفع اشكالات
۱ – عرض هشت را كمتر كنید و اسكی سمت بیرون را بیشتر لبه بدهید.
۲ – زانوی بیرونی را با دست به سمت داخل پیچ فشار دهید.
۳ – در جای كم شیب پیچ هشت بزنید و از خط شیب دور نشوید.
۴ – با گرفتن هر دو چوبدست عمود بر خط شیب و در جلوی بدن پیچ هشت را تمرین كنید.
۵ – با گذاشتن هر دو دست بر خارج هر یك از زانوها پیچ هشت را تمرین كنید.
● لغات مورد استفاده
▪ پیچ شاس نژ یا پیچ هشت Snowplow Turn
▪ بالابر Lift
▪ تله سی یژ Chaiar lift
▪ خط شیب Fall line
▪ مارپیچ ریز با شاس نژ Snow plow
▪ مارپیچ ریز با شاس نژ wedling
▪ هدایت اسكیها Streering
▪ سرخوردن از پهلو Skidding Sideways
● مرحله مقدماتی : شوس كج (تراورسه)
در محیط هایی كه آموزش اسكی اجباراً می باید روی شیبهای تند داده شود بهتر است شوس كج حتی زودتر از پیچ هشت به شاگردان یاد داده شود.
● محل تمرین
ابتدا روی پیستی با شیب متوسط و طول كم كه انتهای آن تخت می شود.
سپس روی شیب تندتر ولی كوتاه
سطح مطلوب اجرای حركت
۱ – حركت روی لبه های سمت كوه با اسكیهای موازی و پاهای باز
۲ – عبور در عرض پیچ با كنترل، بدون زحمت و با حالت پایه صحیح
● هدف از تمرینات
عبارتست از دست یافتن به تعادل طولی (عقب / جلو) با اجرای حركات مربوط به كنترل لبه ها مانند حركت دادن زانوها و مچ پاها به سمت جلو یا به سمت كوه و برگشت به حالت عادی
● سازماندهی تمرین
دو گروه در دو جهت خالف به سمت حركت می كنند ولی شاگردان باید به صورت انفرادی حركت كنند.
● تكنیك
۱ – اسكی ها موازی و روی لبه های كوهی هستند. اسكی كوه كمی جلوتر از اسكی دره است.
۲ – مچ ها ، زانوها و كمر به یك اندازه خم و در حالت وسط هستند. مركز ثقل بین دو اسكی قرار دارد.
۳ – بیشتر وزن روی اسكی دره قرار دارد و نگاه هم تقریباً به سمت دره است.
۴ – كلیه محورها ( سر اسكیها، مچ پاها، زانوها، كمر و شانه ها) با هم موازی هستند.
● تمرینات درجا :
۱ – حركت را توضیح و سپس نمایش دهید.
۲ – گام به بالا بردارید
● تمرینات در حال حركت :
۱ – شوس كج روی شیب ملایم
۲ – در حال شوس كج : یك خط با چوبدست دره ای بكشید.
۳ – در حال شوس كج : زانوها را خم و راست كنید.
۴ – در حال شوس كج : دست دره ای را روی كمر قرار دهید و باسن را به سمت كوه فشار دهید.
۵ – در حال شوس كج : انتهای اسكی كوه را بلند كنید.
۶ – در حال شوس كج : گامهایی به سمت بالا بردارید.
۷ – روی زمین مسطح پاتیناژ كنید.
● اشكالات متداول
۱) باسن به سمت دره می چرخد.
۲) بالاتنه بیش از حد صاف است یا بیش از حد به سمت كوه تمایل دارد.
۳) اسكیها روی لبه های كوهی نیستند.
● رفع اشكالات
۱ – الف ) هر دو دست را روی زانوی دره قرار دهید.
۱ – ب) با چوبدست دره یك خط در پایین اسكی دره رسم كنید.
۱ – پ ) اسكی كوه را متناوباً بلند كنید و به زمین بگذارید. سعی كنید روی اسكی دره تعادل داشته باشید.
۲- الف) دستها را به دو طرف بازكنید و سپس دو دست را روی زانوی دره قرار دهید.
۲- ب ) به سمت دره نگاه كنید و روی پای دره اسكی كنید.
● تمرینات درجا :
الف) یك گام به بالا بردارید و هر دو دست را روی زانوهایتان قرار دهید و هر دو زانوه را به سمت كوه فشار دهید.
ب) پایین دست شاگرد قرار بگیرید دستها یا چوبدستهایش را بگیرید و به آرامی به سمت خود بكشید بگویید كه شاگردتان مچ پاها و زانوهایش را به سمت كوه خم كند. تمرینات در حركت : دست یا چوبدست دره شاگرد را بگیرید و به او بگویید كه چه كاری بكند.
● لغات مورد استفاده
▪ چرخش بالا تنه rotation
▪ پاتینا‍ژ skating
▪ چرخش باسن hip rotation
▪ باسن hip
▪ شیب،پیست slope
▪ انتهای اسكی ski tai
▪ محور axe
▪ سراسكی ski tip
▪ خم شدن به داخل پیچ lean to the inside
▪ مسیر track
▪ زمین terrain
▪ مچ پا ankle
▪ زمین مسطح زانو knee
▪ زمین كم شیب shallow terrain
▪ حالت وسط middle position
▪ شوس كج traverse
▪ گام به پهلو sidestep
▪ لبه كوهی uphill edge
▪ چوبدست pole
▪ لبه دره ای downhill edge
▪ زانو ها را خم كنید flex the knees
▪ اسكیهای باز wide stance
▪ زانو ها را صاف كنید extend the knees
▪ اسكیهای جفت closed stance
منبع : واحد مرکزی خبر


همچنین مشاهده کنید

سایت تاپ نازروزنامه توسعه ایرانیخبرگزاری تسنیمسایت ساعدنیوزسایت انصاف نیوزسایت جهان صنعت نیوزخبرگزاری ایلناسایت مجله شبکهسایت نی نی بانسایت در لحظه